Termín konání: 25. 9. 2018, 9:00 hod. – 13:00 hod.

Místo konání: VÚVeL Brno

Dne 25. 9. 2018 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství odborný seminář s názvem „Výživa a zdraví telat“ pod finanční záštitou České technologické platformy pro zemědělství. Seminář byl zaměřen na efektivní odchov telat na mléčné výživě. Lektory byli MVDr. Stanislav Staněk, Ph.D., MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., Ing. Tomáš Wiszczor a prof. Leoš Pavlata, Ph.D.

Cílem semináře bylo:

  1. Seznámit účastníky s problematikou výživy telat v období mléčné výživy a udržení jejich dobrého zdravotního stavu.
  2. Předložit chovatelům soubor opatření, která musí být respektována při kolostrální a mléčné výživě, vedoucí k zajištění plnohodnotného vývoje telat bez zdravotních poruch.
  3. Informovat o patofyziologii, diagnostice, léčbě a prevenci kokcidiózy telat.  
  4. Představit různé strategie krmení starteru a mléka, resp. mléčných krmných směsí u telat.

První vystoupení měl Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. (VÚŽV, Praha), který si připravil prezentaci o nejčastějších chybách v mlezivové a mléčné výživě telat v chovatelské praxi. Chyby při odchovu telat nacházíme nejčastěji v porodní a poporodní péči, kvalitě prostředí a úrovni zoohygieny v prostorách ustájení telat, managementu mlezivové a mléčné výživy, včetně výživy nemléčné, ustájení telat, zootechnické a ošetřovatelské práci a péči. Pro mlezivovou výživu platí pravidlo za 1., za 2., za 3., tj. 1. do jedné hodiny podojit krávu, 2. do dvou hodin napojit tele a 3. podat první mlezivo v objemu 3 litry.

Výhodám mléčné výživy pomocí automatů se věnoval Ing. Tomáš Wiszczor (AGRO-partner s. r. o., Soběslav). Nehledě na typ, resp. výrobce přináší napájecí automat pro telata výhody v podobě rovnoměrného dávkování mléčné náhražky nebo nativního mléka celý den a častějšího příjmu menších dávek při konzistentní teplotě a koncentraci. Benefitem je i možnost individuálního či hromadného dávkování léků, vitamínů, elektrolytů apod.  Management systému umožňuje sledování telat, kontrolu automatu, výstupy na dotykové obrazovky, telefony, tablety a počítač, kontrolu napojených a nenapojených telat, včetně telat s alarmem.

Prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (MZLU Brno) představil vliv množství mléka a typu startéru na zdraví a užitkovost telat. Optimalizace výživy je zásadním předpokladem k dosažení geneticky podmíněných růstových schopností, morfologického i funkčního rozvoje trávicího a dalších orgánových systémů. Dle posledních výzkumů má výživa telat (a to již v intrauterinním období) vliv na celoživotní užitkovost zvířete. Zdůraznil význam střevní mikroflóry, jako komplexního ekosystému, který má vliv na hostitele a jeho imunitní systém. Představil jeden z nejnovějších trendů ve výživě telat a to intenzivní, akcelerovanou výživu telat. Ta zahrnuje příjem 3- 4 l mleziva první den života; 6 l mleziva/mléka za den v prvním týdnu života (ve 2 až 3 dávkách) a až 10 l mléčného nápoje/den ve 2. až 5. týdnu života (případně až do 60 dnů); následné postupné snižování množství mléka a zvyšování spotřeby startéru na 0,9 -1,2 kg. Tele je odstaveno, pokud přijímá kolem 1 kg startéru tři dny po sobě.  

 

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. (VÚVeL) se zabývala kokcidiózou telat, která je opět aktuálním problémem v řadě intenzivních chovů dojeného skotu. Výskyt tohoto onemcnění se v ČR nejčastěji objevuje v době odstavu a krátce po něm, tj. mezi 2. až 4. měsícem věku telat. Infekce je ovlivněna hygienou prostředí, velikostí infekční dávky a odolností zvířete. Jde o onemocnění, které lze označit za nemoc ze špatné zoohygieny. Klíčem ke  snížení, resp. eliminaci výskytu klinických forem kokcidiózy je pochopení životního cyklu kokcidíí a jejich působení v trávicím traktu telat. Zásadní je ohromný potenciál množení oocyst, kdy z jedné oocysty se v průběhu vývojového cyklu vyvine několik tisíců dalších. Většina specifických antikokcidik dostupných v ČR je účinná pouze v počátečních fázích životního cyklu kokcidií. Léčba musí být zahájena profylakticky, tj. během rizikového období, abychom zabránili vzniku klinického onemocnění.

Závěr:

Semináře se zúčastnilo 73 posluchačů, zejména pracovníků zemědělské prvovýroby, dále pracovníků výživářských firem a dalších služeb působících v živočišné výrobě. V rámci diskusí, které se rozvíjely po každém z přednesených referátů, se probíraly zejména praktické otázky, zda a nakolik je vhodná restriktivní mléčná výživa telat, jak zajistit dostatečný rozvoj předžaludků  u telat, jaké jsou možnosti prevence proti kokcidióze, jak je zajištěna sanitace krmných automatů apod.

Ze semináře vznikl elektronický sborník, který je odborné chovatelské veřejnosti k dispozici na adrese: https://www.vri.cz/cz/spoluprace__s_praxi/zdravi_zvirat.

 

Zapsala MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.