Termín konání: 26. října 2018, od 9:00 do 17:00 hod.

Místo konání: Klub C v areálu České zemědělské univerzity v Praze Suchdole.

 

Cílem semináře bylo:

 1. seznámení účastníků s aktuální problematikou rezistence škodlivých organismů (herbicidní, insekticidní a fungicidní rezistence) vůči přípravkům na ochranu rostlin,
 2. objasnění mechanizmů rezistence a jejich dopadů v praxi (prevence, regulace a dopady na zemědělce, výrobce a distributory),
 3. představení monitoringu a testování rezistence organismů v České republice a Německu,
 4. předvedení interaktivní aplikace Modul rezistence v rámci Rostlinolékařského portálu a jeho využití v praxi,
 5. možnost diskuze a řešení aktuálních problémů účastníků v oblasti rezistence.

 

 

Dne 26. 10. 2018 se uskutečnil v Klubu „C“ v areálu České zemědělské univerzity v Praze seminář na téma „Rezistence škodlivých organismů  proti přípravkům na ochranu rostlin“ za podpory Ministerstva zemědělství, České technologické platformy pro zemědělství a České zemědělské univerzity. Blok semináře otevřel prof. Ing. Josef Soukup, CSc., z České zemědělské univerzity, který seznámil přítomné s vznikem a mechanismy herbicidní rezistence. Následně přiblížil účastníkům insekticidní rezistenci prof. Ing. RNDr. F. Kocourek, CSc., z Výzkumného Ústavu rostlinné výroby a doplnila jej Ing. J. Mazáková, Ph.D., z České zemědělské univerzity o fungicidní rezistenci. V druhém bloku byla předvedena aplikace Modul Rezistence Rostlinolékařského portálu, ukázku vedla Ing. Š. Radová, Ph.D., z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Monitoring rezistence vůči přípravkům na ochranu rostlin v Německu představil Dr. L. Ulber z Institutu Juliuse Kühna. V třetím odpoledním bloku seznámil doc. Ing. J. Mikulka, CSc., z Výzkumného Ústavu rostlinné výroby účastníky s činností Referenční laboratoře diagnostiky rezistence plevelů vůči herbicidům VÚRV. Vývoj insekticidní resistence v ČR přednesl Ing. M. Seidenglanz z Agritecu společně s Ing. P. Kolaříkem z Výzkumného Ústavu Pícninářského. Dále byl přednesen příspěvek na téma Monitoring a testování herbicidní rezistence na ČZU pod vedením Ing. P. Košnarové, Ph.D., z České zemědělské univerzity. Čtvrtý závěrečný blok otevřel Ing. Karel Sikora, Ph.D., člen výkonného výboru České asociace ochrany rostlin a zástupce společnosti DOW, který zhodnotil dopady rezistence na výrobce a distributory. Závěrečná část semináře patřila diskusi účastníků a odborníků k jednotlivým tématům a praxi.

 

Dotazy účastníků:

 1. V jaké formě jsou při testování rezistence používány účinné látky?
 2. Lze očekávat zvyšující se tendenci rezistence organismů v budoucích letech?
 3. K jakým přípravkům byla zjištěna rezistence u plevelných rostlin v ČR?
 4. Může mít klimatická změna dopady na rozvoj rezistence?
 5. Jak lze ovlivnit preventivně rezistenci vůči přípravkům?
 6. Jaké kombinace přípravků je vhodné volit pro rezistentní plevelné rostliny?

 

Závěr: Cíle semináře se podařilo splnit, bylo předneseno mnoho nových informací a poznatků z oboru rezistence škodlivých organismů, které byly s účastníky prodiskutovány a zařazeny do praxe. Pozitivně byla hodnocena účast zahraniční přednášející, neboť si účastníci uvědomili, že se jedná o narůstající celoevropský problém, který vyžaduje komplexní řešení. Diskutující navrhli pravidelné organizování semináře každé dva roky pro aktualizaci informací.