Termín konání: 12. 6. 2018, od 9:00 hod.

Místo konání: Pokusný a demonstrační pozemek FAPPZ ČZU

Cílem semináře bylo:

 1. Seznámit účastníky se současným stavem výskytu plevelů v ČR.
 2. Rozšířit povědomí o významu plevelů coby součásti celkové agrobiodiverzity.
 3. Popsat aktuální možnost regulace plevelů v hlavních plodinách.
 4. Seznámit účastníky s inovativními metodami chemické regulace plevelů – HT odrůdy.
 5. Představit nově se šířící a invazní druhy polních plevelů v ČR a upozornit na jejich potenciální škodlivost.

 

            Dne 12.6. 2018 se uskutečnil v areálu České zemědělské univerzity v Praze odborný seminář na téma Diverzita poevelných společenstev za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství. Seminář byl zaměřen na problematiku výskytu plevelů na orné půdě v ČR a na možné způsoby jejich regulace. Lektory byli doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. a Ing. Josef Holec, Ph.D. z České zemědělské univerzity. V rámci semináře proběhlo i krátké představení výzkumných aktuívit ostatních pracovišť FAPPZ, která mají na pokusném pozemku vlastní výzkumné plochy. Část semináře probíhala formou prohlídek konkrétních pokusů zaměřených na chemickou i nechemickou regulaci plevelů v jednotlivých plodinách a charakteristikou jednotlivých druhů plevelů pěstovaných ve sbírce plevelů – botanické zahradě katedry agroekologie a biometeorologie v areálu pokusného pozemku. V rámci herbicidních (a obecně regulačních) pokusů (Doc. Jursík) byla vzhledem k aktuálně realizovaným pokusům větší pozornost věnována zeleninám, kukuřici, cukrovce, slunečnici a obilninám. V rámci okruhů, týkajících sed změn druhového spektra (Dr. Holec), byla pozornost věnována nově se šířícím druhům polních plevelů v ČR, jako je mrvka myší ocásek, hulevník Loesellův, ostropes trubil, dále invazním druhům plevelů, jako mračňáku Theophrastovu, ambrózii peřenolisté, ostrožce východní, plevelné řepě, plevelnému prosu a dalším. Součástí semináře bylo i seznámení účadtníků s problematikou mizejících a ohrožených druhů plevelů (příčiny, kategorie ohrožení, možnosti ochrany) a ukázky těchto druhů v rámci sbírky plevelů KAB.

 

Dotazy účastníků:

 1. Možnosti využití jedotlivých typů mulčovacích materiálů v rámci nechemické regulace plevelů v zeleninách.
 2. Proč u nás není více rozšířená psárka polní?
 3. Jaký má pokles ploch cukrovky dopady na možýnosti regulace plevelů v této plodině?
 4. Jak se letošní průběh počasí projevil na výskytu plevelů a možnostech jejich regulace?
 5. Jaké jsou příčiny šíření mrvky myšího ocásku a jeké jsou možnosti její regulace v obilninách?
 6. Jsou HT odrůdy geneticky modifikované?
 7. Jak se mění plevelné spektrum v porostech řepky ozimé?
 8. Jaké jsou možnosti náhrady za phenmedipham a desmediphan, u kterých se počítá se zákazem?

 

Závěr: I přes nepříznivé počasí byl počet účastníků semináře dostatečný, účastníci se o témata semináře aktivně zajímali a přímo na místě celou akci pozitivně hodnotili. Cíle semináře byly naplněny.