Cílem semináře bylo: (1) seznámit posluchače s činnostmi České technologické platformy pro zemědělství; (2) informovat účastníky o průběhu řešení projektu PRV Opatření 16.2.1. – „Aplikace systému monitoringu chování dojnic s důrazem na plodnost a prevenci onemocnění“ realizovaného ZAS Nivnice ve spolupráci a ČZU v Praze; (3) přednést nové poznatky ve vztahu k efektivnímu řízení reprodukce a zdraví stáda; (4) představit nově sledované a hodnocené znaky ovlivňující celoživotní efektivitu chovu dojnice na individuální úrovni; (5) seznámit účastníky s aktuálními výsledky hodnocení reprodukce jako základního faktoru působícího na ekonomiku produkce mléka; (6) seznámit posluchače s podmínkami společnosti ZAS Nivnice a nastínit představy vedení podniku o perspektivách a potenciálních problémech fungování podniku v blízké i vzdálenější budoucnosti a (7) v rámci diskuze získat zpětnou vazbu od zemědělské praxe.

Semináře se zúčastnilo 36 účastníků z řad zemědělské odborné veřejnosti (zástupci chovatelů, plemenářských organizací, firem zabývajících se výživou i technologiemi v chovu skotu a dalšími příbuznými oblastmi) a studentů, resp. zástupců univerzit a výzkumných ústavů. Bylo předneseno 6 odborných přednášek. Přednášející byli vědečtí pracovníci České zemědělské univerzity, zástupci Výzkumného ústavu živočišné výroby, resp. odborných společností. Příspěvky byly rozděleny do 2 časových bloků. V prvním byla představena problematika fungování ČTPZ a PRV Opatření 16.2.1. Ve druhé části byly prezentovány moderní postupy řízení stáda se zaměřením na sledování a hodnocení reprodukce dojnic zvyšující efektivitu práce a tím ovlivňující výslednou ekonomiku chovu. Seminář byl pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

Zájem o seminář naplnil původní předpoklady organizátorů. Zájem o seminář se projevil i v následné diskuzi, která byla bohatá po každém příspěvku.

V prvním bloku účastníci diskutovali především možnosti využití činností ČTPZ, zapojení konkrétních podniků do spolupráce v rámci ČTPZ a podrobnější podmínky spolupráce zájemců o projekty podávané do PRV Opatření 16.2.1 z hlediska její časové, věcné i finanční náročnosti.

Ve druhé části semináře byla po prezentacích diskutována otázka náročnosti sběru nových informací o reprodukci a zdraví chovaných dojnic a potenciální vypovídací schopnosti získaných dat pro optimalizaci následného řízení chovu. Otázky směřovaly také k možnostem a vhodnosti aplikace zahraničních postupů pro podmínky ČR (selekční indexy, genomické hodnocení skotu atd.). Po teoretické části semináře následovala exkurze provozem ZAS Nivnice, představující celkovou problematiku chovu dojnic v jednotlivých aspektech, čehož jednotliví účastníci průběžně využívali k diskusi konkrétních provozních problémů. Cíleně byla prohlídka zaměřena na realizaci, využití a přínosy realizovaného projektu PRV Opatření 16.2.1.

Plánované cíle semináře byly jednoznačně splněny. Dokladem toho je splnění předpokládané účasti chovatelů a odborná diskuze řešící konkrétní problémy v optimalizaci chovu skotu.

Prezentace ze semináře jsou odborné chovatelské veřejnosti k dispozici na internetu: http://ctpz.agrobiologie.cz/web/

Lektoři:

Jan Syrůček, Matúš Gašparík, Miroslav Duchoň, Roman Hruda, Josef Minařík