Konaného 18. 10. 2018, 9:00 – 15:00

Místo konání: FAPPZ ČZU v Praze (velká a malá zasedací místnost)

 

Cílem workshopu bylo seznámit účastníky workshopu s:

  • problematikou méně známé zeleniny z hlediska zelinářské praxe při tržní produkci zeleniny v podmínkách ČR
  • nutričním potenciálem méně pěstovaných zeleninových druhů
  • možnostmi inovace sortimentu pěstovaných jedlých a léčivých hub
  • kulinárním zpracováním netradičního sortimentu zeleniny a jedlých a léčivých hub jakožto důležitého aspektu pro rozšíření těchto druhů
  • diskuze k různým tématům souvisejícím se zaměřením workshopu

            Dne 18. 10. 2018 se uskutečnil na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze workshop „Perspektivní druhy pro inovaci sortimentu zeleniny a pěstovaných hub z hlediska diverzifikace zelinářských osevních postupů

a šetrných způsobů ošetření houbových substrátů” pod záštitou České technologické platformy pro zemědělství. Lektoři Ing. Ivan Jablonský, CSc. a doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Praze, FAPPZ, katedry zahradnictví. Ing. Jablonský seznámil přítomné s novými postupy pěstování perspektivních druhů jedlých a léčivých hub, se zaměřením především na dřevní houby. Prezentoval výsledky výzkumu v oblasti vývoje těchto technologií pro podmínky ČR. Doc. Koudela seznámil účastníky se sortiment perspektivních druhů zeleniny a možnostmi jejich využití při rozvoji pěstování zeleniny v ČR. Zmínil rovněž příspěvek těchto druhů k diverzifikaci agroekosystému. Součástí workshopu byla také prezentace vybraného sortimentu méně známé zeleniny a jedlých a léčivých hub a možnosti jejich kulinárního zpracování. Dotazy účastníků se týkaly především možností využití alternativních surovin pro přípravu houbových substrátů, kulinárního využití méně známých druhů zeleniny a benefitů obsahových látek těchto plodin pro zdraví člověka.

 

Závěr: Workshop se těšil velkému zájmu zúčastněných z řad odborné veřejnosti (pěstitelů, zpracovatelů aj.), čehož důkazem byla rozsáhlá diskuze v dané problematice a lze konstatovat, že cíl workshopu byl naplněn.