Termín: 26.-27. dubna 2018

Místo konání: Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Lednice

Vývoj v oblasti technologií a techniky se v podmínkách 21. Století promítá do všech odvětví lidské činnosti včetně zemědělství. Tento trend je v odborné i vědecké komunitě označován termínem Zemědělství 4.0, tedy 4. Průmyslová revoluce. Jejími hlavními znaky jsou prvky automatizace a robotizace s přímou vazbou na bioekonomickou oblast. Pouze provázanost celého systému a uplatňování nejnovějších vědecko-výzkumných poznatků, může posílit rozvoj technologií šetrných k životnímu prostředí, zajistit potravinovou udržitelnost a soběstačnost, posílit omezování spotřeby nerostných surovin a fosilních paliv při současném zachování tempa hospodářského růstu. Právě nejmodernější technika a mechanizace může při implementaci těchto procesů sehrát nezastupitelnou roli. Důležitým momentem z hlediska jejího správného využívání však zůstává proces optimalizace standardů vycházejících z minimalizace jejich negativních dopadů zejména na životní prostředí.

Na tyto aktivity a řadu dalších skutečností reagovala prostřednictvím přednesených referátu mezinárodní vědecká konference s názvem Perspectives in European Agricultural Machinery and Robotics, která se konala ve dnech 26. a 27. dubna a které se zúčastnilo 42 účastníku z ČR, Polska, Slovenska a Srbska.

 

Více fotografií z konference naleznete ve fotogalerii zde.