Termín konání: 11.10. 2018

Místo konání: zámek Křtiny

Organizace konference: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Ing. Věra Hubačíková, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně

 

Téma konference – problematika pesticidů – je v současné době velmi aktuální. Hlavním cílem konference bylo seznámit účastníky s aktuálním stavem znečišťování půdy a vody pesticidy a jejich metabolity. Jednalo se o setkání odborníků z výzkumných institucí (např. Mendelu, ČZU, VÚMOP), kontrolních institucí (ÚKZUZ, ZVHS) se zástupci státních podniků Povodí a především se zástupci zemědělských subjektů. Konference se uskutečnila v prostorách zámku ve Křtinách. Vedle přednesených příspěvků probíhala i diskuze, do které se zapojila řada účastníků.

Přednesené prezentace se týkaly problematiky:

 • povolování a používání přípravků na ochranu rostlin a ochrana vod,
 • omezení v registraci a používání přípravků na ochranu rostlin – současné tendence a jejich dopady na vývoj a registraci nových produktů a na zemědělskou praxi,
 • systematické ochrany vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity, metodika cíleného monitoringu,
 • transportních procesů a distribuce pesticidů v půdě,
 • reziduí pesticidů ve vodách,
 • vymezování OPVZ a vazba na stávající znění NAP,
 • kvality drenážních vod,
 • pesticidů v povrchových vodách povodí Vltavy.

 

Diskutovaná témata:

 • problematika povolování přípravků na ochranu rostlin, při zákazu jednoho přípravku ho nahradí nový přípravek, možná ještě horší a vznikne „koktejl“ pesticidních látek o jehož účinku neexistují zdravotní studie,
 • problematika nedostatku studií zdravotních rizik povolených koncentrací pesticidů v pitné vodě, ale i v potravinách,
 • kumulace rizikových látek, díky stále přibývajícím přípravkům,
 • zdroje pesticidů i mimo zemědělství, Dr. Kodeš je přesvědčen, že 95% znečištění pesticidy pochází ze zemědělství
 • nové přístrojové vybavení a analytika umožňuje oproti minulosti detekovat účinné látky a jejich metabolity
 • odbourávání pesticidních látek při úpravě vody – velmi vysoké investice,
 • plošné omezení glyfosátu ve vztahu k půdoochranných technologií,
 • zemědělci zdůrazňují, že hospodaří tak, jak jim to dovoluje legislativa.

 

 

Závěr:

Všichni účastníci zdůrazňují, že je třeba podporovat možnosti se setkávat, diskutovat a vzájemně se informovat o aktuální situaci v dané problematice (pohledy a názory různých stran). Z toho výplývá, že setkání zástupců různých institucí, výzkumníků a hospodařících subjektů (odborníků z praxe) je jedinou možnou cestou pro řešení problematiky znečišťování vod pesticidy. Zcela nezbytná je však i podpora ze strany státu a spolupráce dotčených ministerstev.