Zemědělský svaz České republiky uspořádal debatu s kandidáty do Evropského parlamentu, a to v rámci prestižního veletrhu TECHAGRO, který se konal v Brně. Toto setkání představovalo jedinečnou platformu pro zemědělskou veřejnost, aby se mohla přímo setkat a diskutovat s kandidáty, kteří aspirují na zastupování zájmů českého zemědělství na evropské úrovni. Hlavním cílem této akce bylo otevřít prostor pro živou diskusi o budoucích výzvách a směřování českého zemědělství v kontextu evropské legislativy a politiky.

Moderátorem debaty byl Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR, který na úvod představil všechny přítomné kandidáty.

První se ujala slova, paní Jarmila Dubravská, zástupkyně hnutí STAČILO!, která se ve svém úvodním vystoupení zaměřila na představení své zemědělské kariéry. Jako zootechnička poukázala na paradox, kdy se Česká republika, přestože disponuje ideálními podmínkami pro chov ovcí, potýká s nutností dovozu jehněčího masa. Dubravská, zdůraznila svůj bohatý profesní životopis, který zahrnuje působení v řadě zemědělských institucí a úspěšnou kariéru v čele zemědělského podniku se 160 zaměstnanci. V diskusi otevřela problém marží, které inkasují potravinové řetězce.

Jako druhý vystoupil Pavel Šrámek, kandidát za stranu SVOBODNÍ, který má čtyřletou zkušenost v parlamentu ČR, kde se mimo jiné zabýval problematikou zelené nafty. Jako spolumajitel farmy na Plzeňsku, která obhospodařuje 600 hektarů a zaměřuje se na produkci mléka s vlastní mlékárnou a produkty, má Pavel Šrámek přímou zkušenost s praktickými aspekty zemědělského podnikání.

Pavel Šrámek klade důraz na vytvoření rovných podmínek pro všechny zemědělce a mezi státy v rámci Evropské unie a volá po jednotné zemědělské politice, která by podporovala přímo výrobce potravin. Ve svém projevu kritizoval platbu na hektar, která snižuje zemědělskou výkonnost, naznačil potřebu revize a adaptace stávajících systémů podpor směrem k platbě za produkci.

Šrámek zdůraznil nutnost zjednodušení systému investičních dotací a líbilo by se mu zavedení paušálních plateb podobně jako v Bavorsku, což by mohlo zefektivnit správu fondů a usnadnit zemědělcům přístup k finanční podpoře. Jeho zájem o zpětné vracení organické hmoty na pole rovněž reflektuje trend směřující k udržitelnějšímu zemědělství, které by mohlo lépe čelit současným i budoucím výzvám v oblasti ochrany životního prostředí a změny klimatu.

Antonín Staněk, kandidující za koalici PŘÍSAHA A MOTORISTÉ, ve svém vystoupení využil své bohaté zkušenosti získané během působení v akademické sféře, politice a ve funkci ministra kultury. Staněk zdůrazňuje význam naslouchání a otevřené komunikace, což jsou principy, které hodlá uplatňovat i v evropském parlamentu. Chce, aby kandidáti efektivně hájili a podporovali zájmy českých zemědělců. Zkušenost z exkurze u holandských zemědělců, kde byl svědkem jejich schopnosti sdružování a spolupráce, ho inspirovala k přemýšlení o možnostech, jak tuto praxi implementovat i v České republice, s ohledem na historické a kulturní rozdíly. Staněk také bojoval za potravinovou soběstačnost ČR, za což byl v minulosti kritizován.

Jeho přínos pro stranu spočívá především v rozsáhlých zkušenostech získaných během působení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a schopnosti poskytovat fundované rady a návrhy.

Martin Hlaváček, zastupující hnutí ANO a současný europoslanec, představil svou vizi zemědělství, kde klíčovou roli hrají spravedlivé podmínky pro zemědělce a potravináře, a odmítl kroky, které by mohly ohrozit českou produkci. S více než 20 letým působením v zájmu českých zemědělců a z pozice bývalého náměstka ministra zemědělství ČR, má jedinečný pohled na výzvy a příležitosti, které před českým zemědělstvím stojí.

Hlaváček má ambice vést ČR k větší soběstačnosti v produkci českých potravin, zejména v kontextu současného trendu, kdy ČR masivně a vyváží zemědělské komodity, zatímco domácí trh se stává cílem zahraničních producentů.

Hlaváček identifikoval dvě klíčové priority pro české zemědělství: nutnost adaptace na současné podmínky se zachováním finančních prostředků pro strukturální změny, a zajištění spravedlivých podmínek pro zemědělce a potravináře, zejména v oblastech, kde ČR dosahuje soběstačnosti, jako jsou surové mléko a obiloviny, ale zaostává ve zpracovaných produktech, jako jsou sýry.

Chce zabránit zvyšování nákladům pro zemědělce a potravináře (emisní povolenky a další regulace zvyšující produkční náklady). Vyjádřil obavu z otevírání trhu dovozům ze třetích zemí, které nekalým způsobem konkurují českým zemědělcům. Chce zachovat konkurenceschopnost českého zemědělství.

Martin Pýcha, v reakci na Staňkovo vystoupení, připomněl důležitost družstev pro české zemědělství a zdůraznil, že kolem potravinové soběstačnosti panují různé mýty. Diskuse také odkazovala na podporu všech kroků vedoucích k posílení Společné zemědělské politiky (SZP), přičemž bylo zdůrazněno, že rozpočet pro SZP je na úrovni méně než 1% HNP.

Tato vystoupení a návrhy naznačují, že klíčem k řešení problémů českého zemědělství bude nejen zjednodušení byrokracie a zajištění spravedlivého tržního prostředí, ale také úzce zaměřená podpora našeho odvětví, které je základem národní potravinové soběstačnosti, a rozumná navigace v rámci politik EU, aby byly chráněny zájmy českých zemědělců.

Následná debata otevřela prostor pro široké spektrum témat a nabídla přítomným možnost lépe pochopit postoje a plány kandidátů, které by mohlo významně ovlivnit budoucí směřování českého zemědělství v evropském kontextu.

Záznam debaty