Zemědělský svaz ČR je znepokojen průtahy při projednávání tzv. Daňového balíčku pro rok 2020. Daňový balíček přináší kromě jiného úpravu daňové povinnosti u krajinných prvků (remízků, mezí apod.). Změna spočívá v přesnějším vymezení krajinných prvků, které budou podléhat osvobození od daně z nemovitých věcí. Tato změna je pro hospodaření v krajině velmi důležitá a Zemědělský svaz o ni usiluje téměř dva roky. Bylo by velikou chybou, aby kvůli politickým sporům nebyl tento návrh schválen, nebo byla jeho účinnost zpožděna.

Cílem návrhu je, aby od daně byly osvobozeny skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy, mokřady, pokud budou tyto ostatní plochy evidovány v evidenci ekologicky významných prvků. Dále budou osvobozeny příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud jsou na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání.

Zachováno bude rovněž osvobození pozemků, na nichž nachází ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně. Jednoznačným cílem je, aby krajinné prvky, které zadržují vodu v krajině, nemohly být za žádných okolností daňově znevýhodňovány.

Vyšší zdanění neprodukčních ploch komplikuje zemědělcům budování těchto krajinných prvků a ztěžuje rovněž jednání s vlastníky případně propachtovaných pozemků, nacházejících se na místech vytýčených pro budování těchto prvků. Na jedné straně je tak zemědělcům vytýkán nedostatek krajinných prvků, na druhé straně jsou trestáni za jejich přítomnost na zemědělské půdě.

V případě, že nebude schváleno osvobození od daně těchto krajinných prvků, hrozí další zpoždění při jejich budování a další prodleva v přizpůsobování se klimatické změně. Zemědělci sice na tuto klimatickou změnu již reagují řadu let, ale tato daňová úleva by jim pomohla pokračovat bez finančního potrestání za aktivitu.