Termín pobytu: 14. – 16. 10. 2019 Německo

Počet účastníků: 24

V rámci pobytu účastníci navštívili:

 • Institut Julia Kühna (instituce Výzkumný ústav aplikační techniky v ochraně rostlin a Výzkumný ústav ochrany polních plodin a trvalých travních porostů)
  • JKI je Federální výzkumnou organizací pro rostlinnou výrobu v Německu, zahrnující 17 specializovaných ústavů, soustředěných do 10 pracovišť
  • JKI zaměstnává přibližně 1240 pracovníků, z toho 350 vědcl, pracující na plochách 20 000m2 laboratoří, 35 500 m2 skleníků a 600 ha pokusných parcel s širokým zastoupením kultur, od běžných polních plodin, přes zeleninu a trvalé travní porosty, až po ovocné dřeviny a vinnou révu.
  • Ústav se zabývá myšlenkou precizního zemědělství, cílené aplikace pesticidů, robotického sběru slimáků, snímkování porostů pomocí dronů, atd.
  • Tento institut dělal výzkum, který se týkal asistenčního systému pro aplikaci herbicidů v nízkých dávkách s různými kombinacemi látek
  • Dále také využívají drony při identifikaci plevelů pro cílený herbicidní zásah – součástí je vyhodnocení snímků a vytvoření aplikačních map pro použití herbicidů
  • Dalším jejich projektem je zjišťování druhové rozmanitosti plevelů – popis programu jenž po zadání údajů, jako je výskyt plevelů, fáze plevelů, fáze kulturních rostlin, počasí atd., vyhodnotí a stanoví možné použití chemických přípravků, zároveň je možné snížit doporučené dávky (což je velká ekologická i ekonomická úspora)
  • Ústav účastníků připravil prezentaci prototypu mechanického likvidátoru slimáků, který by měl účinně bojovat s tímto škůdcem v porostu. Na základě vyzařovaného světla o určité vlnové délce a odlišné odrazivosti povrchu slimáků je dokáže robot identifikovat a mechanicky zlikvidovat. Polohu si přístroj umí uložit a na toto místo se následně vrací a pátrá po dalších slimácích.
  • Dále byl představen tažný postřikovač Dammann s technologií, která zajišťuje lepší využití pesticidů – princip je postaven na dvou nádržích na pesticidy, kdy do nádrže s vodou se účinný prostředek nedostane a pomocí tzv. impulsů vstřikuje látky již do hadic, které vedou k postřikové trysce.
  • Institut ve spolupráci s firmou Horsch dokázal vyvinout speciální trysky na postřikovačích, které byly schopné při aplikaci postřiků vynechávat nepostříkaný kolejový řádek za koly postřikovače. Tímto opatřením dojde k úspoře postřiků a aplikační zásah bude šetrnější k životními prostředí díky cílenější aplikaci.

Dále účastníci navštívili dvě farmy:

 • Rodinná farma Bauer Bues
  • Majitel je soukromý zemědělec hospodařící se svojí ženou
  • Soukromý statek s 130 ha a 800 ks slepic ve 3 mobilních kurnících
  • Kurníky jsou poloautomatizované (krmení, doplňování vody, otevírání a zavírání), fungující za pomoci zdroje elektřiny, vyráběné párem solárních panelů, umístěným na střeše každého kurníku. Pro omezení vlivu patogenů a šíření chorob jsou kurníky spolu s ohradníkovou sítí každých 6 týdnů přemisťovány na jinou část pastviny.
  • Farmář prodává vejce pomoc automatu na vejce (automat řeší 1/3 prodeje)
  • Doplňkovou činností farmy jsou akce pro děti, konané několikrát týdně v prostorách farmy, díky kterým se děti seznamují s hospodářskými zvířaty (drůbež, ovce, prasata, osel…) a budují si kladný vztah k venkovu a zemědělství.
 • Farma Proterra
  • Společnost ProTerra GbR, sídlící v obci Bredelem u Langelsheimu (okres Goslar v Dolním Sasku) vznikla v roce 2010 sloučením dvou společností (Wedde-Möllhff-Rühe GbR a Mehrdorf-Söchtig GbR), které byly založeny v první polovině 90. let minulého století, spojením několika samostatných farem s výměrami 40-170 ha zemědělské půdy. V současné době je vlastněna 9 společníky se spoluvlastnickými podíly v rozmezí 9-15 %, z nichž 4 společníci jsou ve společnosti aktivní, ostatní jsou v důchodovém věku, nebo se věnují jiné činnosti. ProTerra GbR se zabývá výhradně rostlinnou výrobou, zaměřenou na pěstování tržních plodin a část jejich společníků provozuje prostřednictvím společnosti Agrodienst GbR přidruženou výrobu, kterou jsou zemědělské služby, obchodní a stavební činnost.
  • ProTerra hospodaří ve 14 katastrálních územích, kdy nejvíce obdělávané půdy se nachází do 10 km od jejího sídla a nejvzdálenější pozemky leží zhruba 50 km daleko, na území bývalé NDR. Jedná se o 193 honů, s průměrnou velikostí 6,8 ha. Z celkové obhospodařované výměry 1320 ha představuje 623 ha půda vlastní, 521 ha půda propachtovaná a 176 ha je smluvně obděláváno společnosti Agrodienst GbR. Na obhospodařovaných pozemcích převažují střední hlinité, až těžké jílovité půdy s bonitou 35-95 bodů, ležící v nadmořské výšce 80-200 m, s ročním úhrnem srážek 700-800 mm.
  • Při většině polních prací jsou využívány navigační systémy, pracující na základě GPS souřadnic, pro setí navíc zpřesňovány RTK signálem. Aplikační technika, pohybující se v kolejových řádcích všech plodin nikoli na kultivačních, ale na standardně širokých pneumatikách, pracuje rovněž s prvky precizního zemědělství. Tyto prvky umožňují snižování překryvů ošetřovaných ploch postupným vypínáním trysek postřikovačů (systém Section Control), variabilní aplikaci průmyslových hnojiv velkoobjemovým taženým rozmetadlem Rauch TWS 7000 - předzásobní hnojení P, K na základě rozborů půdy (AZZP), popř. výnosových map, získaných výnosměrem kombajnu při sklizni, nebo hnojení dusíkem podle stavu porostu (obilovin a řepky), který je vyhodnocován pomocí N-Sensoru. Dále je ve společnosti pracováno se softwarem Farm Facts, do kterého obsluha strojů prostřednictvím tabletu zaznamenává údaje o práci (pozemek, druh práce, plodina, aplikovaná dávka…), které jsou ihned k dispozici vedení společnosti, umožňující lepší řízení provozu a tvorbu evidence. 
  • Sklizeň je prováděla dvěma sklízecími mlátičkami Claas Lexion 760 TT se záběrem 9 m, pracujícími v součinnosti s překládacím vozem. Odvoz zrna je zajišťován traktorovými soupravami s vleky a najímanou kamionovou dopravou.
  • Produkce obilovin je skladována ve dvou halách o celkové kapacitě 11 000 tun, naskladňovaných pásovými dopravníky, s možností případného čištění a dosoušení během příjmu nebo provzdušňování ventilátory při skladování. Vyskladňování a nakládání obilí na kamiony se provádí vysokozdvižným vozíkem s lopatou, což je u nás téměř nevídané, ale v Německu jde o běžný způsob.

 

Názory, zhodnocení a doporučení účastníků:

„Návštěva Institutu Juliuse Kuehna byla zajímavá a předmětná. Obecně se dal pozorovat rozdíl výzkumného ústavu oproti českým, které jsou podfinancované a nemohou si třeba dovolit rozjet takové projekty jako jejich kolegové v Německu.“

„Pobyt v Německu byl pro mě přínosem hlavně v inovacích týkajících se postřikové techniky pro zemědělství.“

Výzkum trysek zaměřené na přesnost a úsporu v kolejových řádcích rozhodně kvituji a tyto trysky jsem již zamlouval u prodejce. Tyto trysky šetří 3 – 5 % POR. Změna na našich postřikovačích bude zcela minimální, jen se vymění a nasadí koncovky trysek.“

„Chránit porosty proti plžům robotickým eliminátorem je dobrý nápad u kterého bych uvítal dřívější uvedení do praxe. Určitě vidím pozitivně to, že jsme mohli vidět nějaké ekologické řešení, protože se v praxi všichni potýkáme s nedostatkem lidí a následně i zákazu aplikovat účinné přípravky/granule.“

„Program na stanovení dávky herbicidů na optimální účinnost byl zajímavý. Jednalo se o snížení účinnosti cca o 10 %, ale také podstatné snížení dávky herbicidu na 30 – 40 %. Což je veliká ekologická, ale i ekonomická úspora. Tento program se pokusím minimálně vyzkoušet.“

Fotografie ze zahraničního pobytu naleznete ve Fotogalerii ZDE.