Termín konání: 29. listopadu 2019 od 10,00 hod.

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, učebna M40/4.

Cílem workshopu bylo:

 • Seznámit účastníky a předvést možnosti zpracování dat v SW SNAP a SMS.
 • Seznámit účastníky a předvést možnosti zpracování dat v SW QGIS.
 • Možnosti vybraného firemního SW myjohndeere.com.
 • Ukázka zpracování velkých objemů dat („big data“) v cloudu.
 • Ukázky z praxe včetně komentované analýzy výsledků zpracovaných dat.
 • Představení různých možností využití výstupů.
 • Poskytnutí studijních materiálů.
 • Diskuze s účastníky nad možným přínosem volně dostupných snímků a SW pro zemědělskou praxi včetně zodpovězení dotazů z praxe.

Workshop byl zaměřen na zpracování rastrových dat (volně dostupných snímků Sentinel 2) a vektorových dat ve volně dostupných SW SNAP 6.0 a QGIS. Dále byly také předvedeny možnosti dalších SW nástrojů, jako SMS nebo myjohndeere.com. Lektorkou byla doc. Mgr. Jitka Kumhálová, Ph.D z České zemědělské univerzity v Praze, Technické fakulty, která celý workshop vedla (především individuální pomoc účastníkům během kurzu). Doc. Kumhálová seznámila účastníky s úvodem do problematiky a vedla dopolední blok, který byl zaměřen na dostupnost družicových dat z mise Sentinel a zpracování družicových snímků a vektorových dat v SW QGIS a SNAP 6.0. V poledne byl zajištěn oběd s posezením u kávy, kde mimo jiné probíhala volná, neformální diskuze týkající se využití geoinformatiky v konkrétních případech. Po obědě následovalo předvedení možností dalších SW s praktickými ukázkami využití v konkrétních zemědělských podnicích. Během tohoto bloku byla uvolněnější nálada a byl zde také v mezičase vyhrazen prostor pro odbornou diskuzi.

Dotazy účastníků:

 • Jak využívat volné aplikace – prohlížecí služby, aby vedly k zefektivnění práce?
 • Která barevná syntéza či spektrální index nejlépe vystihuje aktuální stav daného porostu?
 • Lze zobrazit více spektrálních křivek porostů najednou a jak je správně porovnat?
 • Jak se bezbolestně vypořádat s různými souřadnicovými systémy a jejich převody?
 • Dotazy na konkrétní pozemky a způsoby hospodaření.
 • Jakou formou lze propojit informace z družicových snímků s informacemi ze strojů?
 • Dotazy a volná diskuze na téma „Náplň dalšího, navazujícího workshopu“.

Závěr: Na základě reakcí účastníků lze konstatovat, že seminář splnil své cíle. Účastníci se pouštěli do diskuzí, jak efektivně zúročit nově nabyté informace. Někteří účastníci projevili zájem o případný navazující workshop a navrhovali konkrétní témata, které by je zajímala. Někteří účastníci se domlouvali na případné přímé spolupráci při řešení konkrétních problémů v rámci managementu hospodaření.