Cílem semináře bylo: (1) seznámit posluchače s nejnovějšími vědeckými poznatky v oblasti pěstování travních porostů na orné půdě a trvalých travních porostech (TTP); (2) informovat posluchače o možnostech pěstování vybraných druhů trav a jejich směsek vhodných pro energetické využití v BPS jako náhrada substrátu pro bioplynové stanice za kukuřici setou s cílem pozitivně ovlivnit ochranu životního prostředí (biodiverzita, ochrana půdy před erozí); (3) získat zpětnou vazbu v diskuzi od zemědělské praxe.

Semináře se zúčastnilo 37 účastníků z řad zemědělské odborné veřejnosti (zástupci zemědělských společností hospodařících na půdě, šlechtitelských stanic, firem zabývající se prodejem travních osiv apod.). Bylo předneseno 7 odborných přednášek a 1 praktická ukázka (návštěva bioplynové stanice HZS Jevíčko, a.s. s možností využití odpadního tepla pro pěstování zeliny ve sklenících). Přednášeli hosté z Mendelovy univerzity v Brně, České zemědělské univerzity v Praze, pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Praha, VS Jevíčko, zástupce Šlechtitelské stanice v Hladkých Životicích (DLF Seeds, s.r.o.) a zástupce fy HZS Jevíčko, a.s. Tematika příspěvků zahrnovala prakticky celou oblast dané problematiky včetně praktických zkušeností.

Účastnící semináře v rámci diskuse velmi ocenili představené výsledky pěstování travních porostů v ekologickém zemědělství, dále vlivu organizace porostu na výnos píce vojtěšky seté i výsledky pěstování druhů trav a jejich směsek pro energetické využití v BPS jako náhrada substrátu pro bioplynové stanice za kukuřici setou s cílem pozitivně ovlivnit ochranu životního prostředí (biodiverzita, ochrana půdy před erozí). To bylo doloženo praktickými zkušenostmi fy HZS Jevíčko, a.s. s pěstováním a využitím pícnin (trav) pro energetické účely (BPS) bez použití substrátu kukuřice. Velká pozornost účastníků semináře byla zaznamenána při odpolední exkurzi na BPS (Chornická z.o.s., a.s.) s využitím odpadního tepla pro pěstování zeleniny ve sklenících ve fy HZS Jevíčko, a.s. Účastníky semináře rovněž upoutala přednáška o vlivu hnojení TTP statkovými hnojivy na výnos, botanické složení, kvalitu píce a půdu - zástupci zemědělské praxe se přesvědčili, že při vyšším počtu sečí (4 seče/rok) je dosahováno v porovnání s 2sečným a 3sečným využitím TTP nižší produkce sušiny z hektaru, ovšem tento pokles je výrazně kompenzován vysokou kvalitou píce, což se při zkrmování v konečném důsledku odrazí v nižší spotřebě jadrných krmiv a koncentrátů a tím i významné úspoře nákladů v nákupu drahých doplňků do TMR (směsné krmné dávky).