Termín konání: 26.6.2017

Místo konání: VÚRV, v.v.i.

Semináře, který se konal 26. června 2017, se zúčastnilo 45 zájemců. Program zahájil Ing. Jan Lukáš, Ph.D., který nastínil význam používání obrazových dat, která pomohou při rozhodování v zemědělství v době dostupnosti moderních technologií spojených s dostupností satelitních dat, senzory bezpilotních i pozemních čidel, prostředků strojového zpracování, obrazové analýzy včetně problematiky spojený s GIS. Na úvodní slova navázala Ing. Jitka Kumhálová, Ph.D., která prakticky demonstrovala krok za krokem, jak je možné získávat a zpracovávat údaje z volně přístupných satelitních platforem (Santinel 2A,2B, Landsat) pomocí volně dostupného softwaru. Souvislosti mezi strukturou porostu a způsobem setí v agrobiologickém kontextu s důsledky na výnos a jeho kvalitu ukázal ve svém příspěvku Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. na obrazových datech zpracovaných různými metodami pokročilé obrazové analýzy. Perspektivu používání pevných křídel v zemědělské praxi nastínil Ing. Jan Komárek, Ph.D., když na příkladech z praxe ukazoval stereografickou rekonstrukci obrazových dat pro odhad výšky porostu a možnosti analýzy dat sdružených z multispektrálních, RGB a termálních senzorů.

Dopolední blok uzavřely praktické ukázky bezpilotní techniky při práci v polních podmínkách. V terénu Ing. Michaela Friedlové předvedla způsob přípravy letecké mise nad pokusnými pozemky a realizaci vlastního kompletního poloautonomního letu na waypointy. V další praktické ukázce byl použit UAS s termokamerou předvedený Jiřím Kadalou. Díky videopřenosu mohli sami účastníci workshopu diagnostikovat teplotní diference spojené se stresem ozimé pšenice vyvolané nedostatkem vody. Zde jim fyziologické souvislosti spojené s transpirací a teplotou porostů detailně objasnil Ing. Jan Haberle, CSc. Atraktivita těchto ukázek vyvolala košatou diskuzi na témata spojené s technikou, legislativními podmínkami používání bezpilotních prostředků, létání v blízkosti CRT a ATZ, dostupnost a kvalitu multispektrálních a hyperspektrálních senzorů apod. 

Odpolední sekci zahájil Ing. Pavel Hamouz, Ph.D. tématem zaměřeným na herbologickou problematiku. Na zkušenostech z praxe a vlastních pokusech ozřejmil přednosti i úskalí obrazových dat pro detekci plevelů ze všech aktuálně dostupných platforem (sateleitz UAV, pozemní senzory), přičemž akcentoval zejména význam multispektrálních dat získaných bezpilotními prostředky a pozemními senzory nesenými stroji. Vlastní problematika zpracování dat ze senzorů byla zaměřená na problematiku tvarového a spektrálního rozlišování, transformací na vegetační indexy, klasifikovaní na základě párovaní s variační databází tvarů a spektrálních knihoven. Na téma plynule navázal Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. s akcentem na integraci přednášených témat do rámce precizního zemědělství a praktickém nasazení v zemědělské praxi. Propojení aplikačních map s moderními postřikovači, které disponují jak sekčním, tak jednotryskovou regulací, s komplexem informací získaných z pozemních senzorů a výnosových map nastiňuje budoucnost zemědělství směřujícím k robotizaci na základě zpracování velkých objemů dat zaznamenávaných stroji. Na konkrétním případě dlouhodobých pokusů s manipulovanými dávkami hnojení prezentovala Ing. Kateřina Křížová, jak je možné z multispektrálních informací získaných z bezpilotních prostředků, elegantním způsobem odhadnout s 80 % přesností výnos. Téma zpracování obrazových dat z low cost bezpilotních a obrazových snímačů dále rezonovalo v příspěvku Ing. Jiřího Součka, který ukázal, jak se intenzita hnojení dusíkem projevuje na spektrálním projevu technického konopí. Témata kolegů Ing. Jana Sovy a Ing. Radka Pražana, Ph.D., kteří se pro nemoc z workshopu omluvili, byla diskutována a demonstrována průřezově v příspěvcích Ing. Jan Lukáše, Ph.D., Doc. Ing. Václava Branta, Ph.D., Doc. Ing. Milana Kroulík, Ph.D. a v průběhu praktických ukázek zaměřených na problematiku termografie.

Ze závěrečné diskuze vyplynula potřeba a požadavek praxe na analytické zpracování obrazových dat ve velkém měřítku spolu s poptávkou po algoritmech interpretujících tato data pro praxi v podobě metodik usnadňujících rozhodování a jednoznačných doporučení. Propojení stávajících analytických postupů s novými technologiemi, technické aspekty leteckých misí z bezpilotními prostředky a generační obměna agronomů byla další diskutovaná témata, které workshop uzavřela.

Všechny fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii zde.