Termín konání: 16.11. 2017

Místo konání: Hradec Králové

 

Workshop zahájil RNDr. Pavel Novák, Ph.D., který seznámil účastníky s časovým harmonogramem a uvedl problematiku daného tématu. Na úvod byl zdůrazněn význam odvodňovacích a zavlažovacích zařízení v současné době klimatických změn. První přednáškový blok zahájil Pavel Novák s představením Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR. Z pohledu daného tématu byly především zdůrazněny návrhy opatření v oblasti regulace drenážního odtoku a udržitelného provozování závlah.

Druhým tematickým blokem byla problematika staveb odvodnění, a to jak podrobných odvodňovacích zařízení (POZ), tak i hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ). Tuto část prezentoval přední odborník na danou problematiku Doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. z  Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - výzkumné báze Pardubice. Účastníci byli také seznámeni s budovaným informačním systémem hydromelioračních staveb (ISMS). K tématu hydromeliorací se rozproudila bohatá diskuse, týkající se nejen podrobných odvodňovacích zařízení, ale i hlavních odvodňovacích zařízení. Diskusní příspěvky se zejména týkaly správy a údržby těchto zařízení.

Na tento blok navázala RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D. z pracoviště Pardubice s tématem Využití moderních technologií DPZ k identifikaci drenážních systémů.  Opět se jednalo o prezentaci výsledků výzkumu projektů NAZV a TAČR. Tato problematika se stává využitelnější přímo v praxi vzhledem ke stále se rozvíjejícím možnostem použití lehkých nosičů snímacích sensorů. Nové technologie umožňují vytvořit relevantní dokumentaci jednotlivých staveb odvodnění.

Třetím tématem souvisejícím s řešením problematiky sucha byla prezentována problematika závlah a jejich perspektivy. S tímto tématem seznámil posluchače Mgr. Igor Pelíšek, Ph.D. rovněž z pracoviště Pardubice. Byly zde prezentovány výsledky studie, která byla zpracována v roce 2016 Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i., jejímž cílem byla inventarizace neprovozovaných i provozovaných zavlažovacích systémů.

Posledním tematickým blokem byla problematika přívalových povodní a ochranných pásem vodních zdrojů, kterou prezentoval RNDr. Pavel Novák, Ph.D. V první části byla prezentována metoda kritických bodů s praktickými ukázkami potenciálních opatření k omezení negativních důsledků přívalových povodní. V druhé části byla diskutována problematika ochranných pásem vodních zdrojů s apelem na aktualizaci legislativy z pohledu potřeby reakce na současné požadavky ochrany vod.

Závěrem lze konstatovat, že workshop naplnil svůj cíl - seznámit odborníky a zemědělskou veřejnost s výsledky výzkumů a následně vyvolat diskusi a získat zpětnou vazbu k dalším směrům výzkumu.

Z řad účastníků byly vzneseny požadavky na řešení konkrétních situací přímo v praxi a s ohledem na vysokou účast až do závěru semináře lze konstatovat splnění poslání tohoto semináře. Na závěr semináře vyslovil zájem o spolupráci i radní Královehradeckého kraje pro životní prostředí Karel Klíma, který byl během celého semináře přítomen.