Termín konání: 28.6. 2017

Místo konání: Pokusná stanice Humpolec Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.

 

Polního dne sezúčastnilo 140 účastníků. Celkově byl polní den zaměřen na inovativní postupy, rozdílné varianty ošetření obilnin a odrůdovou pestrost představovaných plodin. Z tohoto důvodu byl polní den rozdělen na dvě části.

První část proběhla v zasedací místnosti České zemědělské akademie, kde byla akce zahájena. Polní den zahájil ředitel instituce Dr. Ing. Pavel Čermák, který všechny účastníky přivítal a informoval účastníky o aktuálním směřování zemědělského výzkumu ve VÚRV, v.v.i. Na úvodní slovo navázal Ing. Václav Merunka, který přítomné seznámil s harmonogramem průběhu polních prohlídek pokusů. Druhá část již byla zaměřena odborně a probíhala, po krátkém přesunu, na pozemcích Pokusné stanice.

Na polní přehlídce byl pro zúčastněné připraven sortiment odrůd ozimých a jarní obilnin, pokusy s pesticidní aplikací a pokusy s rozdílnou úrovní výživy rostlin. Celkem bylo připraveno pro návštěvníky v demonstračních pokusech 94 odrůd ozimé pšenice, 14 odrůd ozimého žita, a 7 odrůd ozimého tritikále. Jařiny byly zastoupeny 21 odrůdou jarního ječmene, 19 odrůdami jarní pšenice, 9 odrůdami ovsa a 4 odrůdami jarního tritikále. Vzhledem k vysokému počtu návštěvníků, mohli účastníci polního dne dle svého uvážení a svého osobního zájmu procházet připravenými pokusy a diskutovat či konzultovat nejlepší varianty individuálně s odbornými pracovníky VURV, v.v.i i s pracovníky ze státní správy (ÚKZÚZ).

Na závěr polního dne proběhla všeobecná diskuze k představeným tématům v areálu pokusné stanice Humpolec, kde byla dále připravena přehlídka a odborné představení strojů s půdo-ochranou technologií, které zaznamenaly u návštěvníků velikou pozornost a zájem.