Termín konání: 21.11. 2017

Místo konání: Mendelova univerzita Brno

 

Seminář byl uspořádán ve spolupráci s Českou lesnickou společností, Komisí ochrany lesa České akademie zemědělských věd a Lesní ochrannou službou Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v. v. i. Semináře se zúčastnili 4 přednášející a 28 zájemců, převážně z řad Lesů ČR, vlastníků lesů, OSVČ, ŠLP Masarykův les Křtiny a dalších zástupců převážně lesnického provozu. Seminář byl zaměřen jak na aktuální výsledky výzkumu a jejich přenos do praxe, ale také na teoretickou stránku dané problematiky včetně historie. Celkem bylo předneseno 7 příspěvků.

V první přednášce doc. Zahradníka byl přítomným popsán vývoj aplikační techniky ruční, nesené a tažené i letecké, a to ve vztahu k vývoji přípravků na ochranu rostlin. V další přednášce doc. Zahradníka a Ing. Zahradníkové byli posluchači seznámeni s legislativou platnou pro používání techniky při aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Hlavní pozornost byla věnována kontrolnímu testování aplikační techniky, jejímu čištění, odborné způsobilosti a povolování letecké aplikace, ale také řadě dalších otázek spojených s praktickým uplatňováním především zádových postřikovačů v ochraně lesa. Jako další přednášející vystoupil Ing. Harašta z České společnosti rostlinolékařské, který vysvětlil úlohu aplikační techniky v systému integrované ochrany rostlin. Upozornil na aktivity Evropské asociace ochrany rostlin, jako jsou projekty TOPPS nebo SUI, které nacházejí uplatnění spíše v zemědělství, svůj význam ovšem nalézají i v lesnictví.

Další čtyři přednášky byly zaměřeny již čistě prakticky. Ing. Janauer ze společnosti L.E.S. CZ spol. s r.o. se zaměřil především na používání zádové a ruční aplikační techniky, kterou je v lesním hospodářství aplikováno více než 95 % objemu všech použitých přípravků na ochranu rostlin. Zhodnotil výhody a popsal nedostatky jednotlivých technologických postupů. Značnou pozornost věnoval správné aplikaci přípravků dle metodických pokynů. Na tuto přednášku později Ing. Janauer navázal druhou přednáškou, jež se věnovala tématu trysek a jejich důležitosti při aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Jejich zásadní význam se projevuje na ekonomice postřiku, a to z hlediska efektivity zásahu, současně mají také zásadní vliv na minimalizaci rizik spojených s negativními dopady postřiku na životní prostředí. V předposledním příspěvku manažer Sdružení lesních školkařů ČR, z. s. Ing. Martinec upozornil na specifika lesních školek při aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Vedle zádových a ručních prostředků se zde více využívají nesené či tažené přístroje a v současné době se používá i speciální technika, jako např. závlahové systémy. Seminář uzavřel příspěvkem opět doc. Zahradník, ve kterém se zabýval výzkumem vlivu trysky na dávku a úlet postřikové jíchy, přičemž do praxe doporučil nejvhodnější typy trysek pro aplikací přípravků na ochranu rostlin.

Pořádaný odborný seminář se setkal s velkým zájmem účastníků, kteří ocenili široký záběr daného tématu a zaměření nejen na teoretické, ale i praktické stránky této aktuální problematiky.