Dne 2.6.2021 uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v.v.i. webinář Welfare nosnic v bezklecových systémech.

Cílem webináře bylo:

1) seznámit účastníky se zoohygienickými požadavky na welfare v bezklecových systémech v chovech nosnic

2) informovat o zaměření veterinárního dozoru v chovech nosnic s ohledem na požadavky legislativy v oblasti ochrany zvířat

3) představit chov nosnic v ekologickém zemědělství

Webináře se zúčastnilo 47 účastníků a byly předneseny 3 odborné přednášky. Přednášejícími byli: vědecký pracovník Veterinární univerzity Brno (MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D.), zástupce SVS ČR (MVDr. Simona Ninčáková) a pracovník soukromé společnosti Biokont CZ, s. r. o. (MVDr. Andrea Slaninová, Ph.D.). Webinářem provázela MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. (VÚVeL).

Webinář se zabýval velmi aktuálním a ve společnosti významně diskutovaným tématem, kterým je pohoda a dobré životní podmínky hospodářských zvířat. Účastníci získali komplexní a vysoce odbornou informaci o problematice, která je mnohokrát ne zcela správně interpretována laickou veřejností.

V úvodní přednášce se pan MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D. z Veterinární univerzity Brno zaměřil na zoohygienické požadavky, které významnou měrou ovlivňují welfare, a to jak v konvenčních, tak i v bezklecových systémech chovů nosnic. Zdůraznil, že zejména teplota spolu s vlhkostí a prouděním vzduchu jsou klíčové pro zajištění vhodného chovného prostředí. Teplota nad 30 °C vyvolává u drůbeže teplotní stres, zvířata vyhledávají chladnější místa v chovu, zvyšuje se riziko požírání vajec, zvyšuje se příjem tekutin, který ale znamená i vyšší výskyt průjmů a tím také vyšší vlhkost ve stájích s rizikem vyšší mikrobiální kontaminace. Nižší teplota nemá tak fatální zdravotní následky, ale vede k poklesu snůšky. Ve voliérových systémech si může drůbež volit teplotní optimum, pozor na shlukování, které je známkou nerovnoměrného zajištění teploty a které sebou nese riziko udušení zvířat. Upozornil dále, že se nesmí podceňovat ani prašnost a osvětlení, které jako další faktory sehrávají roli v welfare nosnic. Na úvodní prezentaci navázala paní MVDr. Simona Ninčáková ze Státní veterinární správy ČR, vedoucí odd. Péče o pohodu zvířat, která připomněla, že v loňském roce byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákaz chovu nosnic v obohacených klecích od roku 2027 – novela zákona č. 246/1992 Sb. (zákon č. 501/2020). Dále hovořila o praktickém výkonu představitelů veterinárního dozoru v chovech nosnic s ohledem na splnění legislativních požadavků v oblasti ochrany zvířat. Na praktických příkladech demonstrovala nejčastější pochybení, či problémy v kontrolovaných chovech. Dle jejích slov by chovatelé neměli zapomínat na Pohotovostní plán, podle kterého lze postupovat zejména v případech existence nákazy v chovu či v případech hromadného úhynu zvířat. Zejména v něm nesmí chybět časový údaj, jak dlouho je možné udržet minimální životní podmínky drůbeže v případech, kdy nefunguje umělá ventilace. Webinář pak uzavřela zástupkyně společnosti Biokont CZ, s. r. o. paní MVDr. Andrea Slaninová, Ph.D. prezentací zaměřenou na formy chovu nosnic v ekologickém zemědělství. Výhody tohoto typu chovu jsou produkce kvalitních vajec bez reziduí pesticidů, léků a pod., dále lepší životní podmínky nosnic a možnost získání dotací. Na druhou stranu jsou zde ale i nevýhody, mezi které patří bezesporu vysoké náklady a s tím spojená vysoká cena bioproduktu, ztráta vajec v podestýlce, nižší odbyt a nedůvěra části lidské populace v BIO produkty.

Všechny prezentace měly jedno společné, a to, že v chovech nosnic musí být dosaženo pohody zvířat, která je jednou ze základních podmínek pro udržení dobrého zdravotního stavu zvířat a tím také udržitelné produkce.

 

Záznam z webináře na téma WELFARE NOSNIC V BEZKLECOVÝCH SYSTÉMECH, který proběhl 2. 6. 2021.