Pro podnikové chaty je ideálním řešením pronajímat objekt na základě smlouvy o pronájmu prostor nebo budovy, nikoliv poskytovat ubytovací služby. V případě, že pronajmete budovu (či její část), je zcela na odpovědnosti nájemce, co v prostorech dělá, zda má očkování nebo ne. Pokud poskytujete ubytovací služby, musíte postupovat podle ochranného opatření (zjednodušený leták naleznete v příloze):

Bod 6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb,

a) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),

b) zakazuje osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud 

i) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo,

ii) s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/15, není-li dále uvedeno jinak,

c) zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje, jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo zajistí-li provozovatel oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby,

d) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15, před zahájením ubytování splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se poskytovateli takové osobě ubytování poskytnout; osoby, které prokáží splnění podmínek podle bodu I/15, lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí splnění těchto podmínek opětovně prokázat,

e) bez splnění podmínek podle písmene b) bodu ii) a písmene c) lze ubytovací služby poskytnout:

i) osobám, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit,

ii) osobám, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu,

iii) osobám, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní služby,

iv) osobám, které již jsou ubytovány ke dni nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření, a to nejdéle po dobu sjednanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření; pravidla podle písmene d) se použijí obdobně, avšak ubytovaná osoba místo splnění podmínek podle bodu I/15 prokazuje, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami RTPCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

f) bez splnění podmínek podle písmene b) a c) lze ubytovací služby poskytnout v oddělených budovách: i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, ii) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek.

 

Podmínky dle bodu I/15 splňuje:

  • osoba s dokončeným očkováním, což prokáže certifikátem s QR kódem (detailněji přímo v opatření)
  • osoba, která prodělala covid 19 a je v ochranné lhůtě 180 dní
  • osoba s negativním PCR testem ne starším než 72 h – toto platí pouze pro osoby mladší 18 let, osoby, které mají v systému vyznačenou kontraindikaci proti očkování a osoby tzv. rozočkované (detailněji přímo v opatření).

 

Kontrolu splnění podmínky podle bodu I/15 musí provádět poskytovatel služby prostřednictvím aplikace čTečka.