Ministerstvo zdravotnictví novelizovalo mimořádné opatření týkající se povinného testování zaměstnanců.  Nově musí testovat všechny firmy od 1 zaměstnance výš. Týká se to zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem, OSVČ, neziskovou nestátní organizací anebo veřejným zaměstnavatelem.

 

Opatření stanoví, že smí připustit na pracovišti osobní přítomnost pouze takového zaměstnance, který podstoupil v posledních 7 dnech test na COVID a měl negativní výsledek:

 • zaměstnavatelé, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem s 50 a více zaměstnanci již v těchto dnech
 • zaměstnavatelé, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem s 10 až 49 zaměstnanci od 26. března 2021 Zaměstnavatelé, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem s 1 až 9 zaměstnanci od 6. dubna 2021
 • Nestátní neziskovky, co mají alespoň jednoho zaměstnance od 6. dubna 2021
 • veřejný zaměstnavatel od 30. března 2021
 • Všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky, smí nejpozději od 6. dubna 2021 vstupovat na své pracoviště či místo výkonu práce pouze za předpokladu, že podstoupily v posledních 7 dnech test na COVID a měli negativní výsledek.

To znamená, že do výše uvedeného data musí zaměstnavatelé zajistit testování všech zaměstnanců tak, aby se testovali v týdenním cyklu pravidelně, aby nikdy neměli test starší než sedm dní. Pokud zaměstnanec není v práci déle než týden (má například dovolenou), musí se otestovat nejpozději při příchodu do práce.

Důležité:

 • Od 28. března musí zaměstnavatelé a OSVČ vést povinně evidenci provedených testů. Náležitosti nejsou stanoveny. Nevíme, zda bude stačit dosavadní evidence testování – do tabulky pro pojišťovny, kterou na konci měsíce odevzdává prostřednictvím webových stránek pojišťovně. Je nutné také upravit dokumenty týkající se GDPR, jelikož zaměstnavatel shromažďuje nová data o zaměstnancích! A vést tabulky odděleně dle pojišťoven (kvůli GDPR).
 • Připomínáme, že pokud se zaměstnanec prokáže testem určeným pro laickou veřejnost, který si koupil sám, není to dostačující pro výše uvedené povinnosti. Musí to být test provedený zdravotnickým zařízením nebo test pro laiky ovšem zakoupený zaměstnavatelem (doložitelnost účtem).
 • Při pozitivním antigenním testu je nutno neprodleně informovat lékaře (závodního, případně osobního) a ten vystaví žádanku na konfirmační test, která bude obsahovat IČO zaměstnavatele. Zaměstnanec je povinen se testu podrobit neprodleně. Zda budou pro konfirmační testy přednostní termíny, zatím nevíme. Pokud je antigen pozitivní a PCR negativní – zaměstnanec se vrací do práce. Mezi pozitivním výsledkem antigenu a výsledkem konfirmačního PCR je překážka na straně zaměstnavatele a zaměstnanec má nárok na 100% náhradu mzdy. Ovšem zároveň většinou lékař vystaví pracovní neschopnost kvůli karanténě (nemocenská plus příplatek na karanténu).
 • Zaměstnavatelé mají primárně povinnost zajistit testy pro povinné testování. Lze uznávat i výsledky testů, které si zaměstnanci nechali udělat z jiných důvodů na oficiálních odběrových místech, ale není možné zaměstnance nutit, aby chodili na antigenní testy na pojišťovnu a tím zaměstnavatel plnil svou povinnost.
 • Zaměstnanci jsou povinni se dle mimořádného opatření testu podrobit. Jinak jim hrozí pokuta dle § 34 zákona č. 240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) až 20 000,- Kč (§ 34). Tuto pokutu neukládá zaměstnavatel.
 • Nestátní neziskovou organizací se rozumí: a) spolky a pobočné spolky, b) nadace a nadační fondy, c) církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, d) obecně prospěšné společnosti, e) ústavy.
 • Samotestování laiky – provádí zaměstnanci sami. Test by měli přinést a ukázat odpovědnému pracovníkovi. Následně jej zlikvidovat dle metodiky MŽP. Není nutné, aby se všichni zaměstnanci testovali v jeden den. Mohou se testovat jednotlivě dle směn tak, aby se netestovali například na poslední chvíli přes směnou, kterou je nutné zajistit pracovníkem (například dojírna, ranní směna od tří hodin). Negativní výsledky mohou evidovat vedoucí pracovníci jednotlivých pracovišť (jednotlivé provozy). 
 • Výjimky nejsou – pokud máte různá pracoviště, jejichž pracovníci se nesmí potkávat, a na kterých pracuje méně než padesát zaměstnanců, musíte testovat, pokud v součtu vašich zaměstnanců je 10 a více. Povinné testování se netýká organizací, které nejsou podnikatelem (nebo státním nebo národním podnikem), například spolků.
 • Jak zajistit testování – pokud budete využívat testy, které musí provádět a vyhodnocovat zdravotník, je nutné si zdravotníka zajistit, například „závodního lékaře“, se kterým máte smlouvu. Ten může testování zajistit. Samozřejmě záleží na počtu zaměstnanců a kapacitách lékaře. Nebo můžete využít testy pro samotestování laiky.  Lze také obě metody kombinovat.  Například zaměstnance v kanceláři v pravidelném termínu testovat závodním lékařem a pracovníky v provozu testovat testem pro laiky na jednotlivých pracovištích.
 • Doporučujeme pro zaměstnance, kteří navštěvují při výkonu práce pracoviště jiného zaměstnavatele služební cesta, jednání,…), aby test absolvovali ve zdravotnickém zařízení, které jim vydá osvědčení o negativním výsledku, kterým se mohou prokázat při potřebě. Po 6. dubnu by měl být každý, kdo v rámci své práce vstupuje na vaše pracoviště, chopen prokázat se negativním testem.

 

Testovat se nemusí:

 • zaměstnanec, který má laboratorně potvrzeno, že prodělal COVID 19 a od jehož prvního pozitivního testu uplynulo méně než 90 dní.
 • Zaměstnanec, který absolvoval dvě dávky očkování, pokud už uplynulo 14 dní od druhé dávky.
 • zaměstnanci na home office se testovat nemusí. Museli by se testovat, pokud by chtěli přijít na pracoviště. Pokud chodí do kanceláře osobně třeba jednou týdně, musí se testovat.

 

Testovat se musí:

 • Dohodáři, agenturní pracovníci, představenstvo. DPP i DPČ – musí se testovat. Agenturní pracovníci se taktéž musí testovat. Stejně jako další osoby, které na základě jiného právního vztahu vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (včetně členů představenstva, pokud se účastní osobně zasedání).

 

V tomto opatření se rozumí: a) veřejným zaměstnavatelem i. zaměstnavatel uvedený v § 303 odst. 1 zákoníku práce, jiná organizační složka státu a územní samosprávný celek, ii. právnická osoba, k níž stát nebo územní samosprávný celek plní funkci zakladatele nebo zřizovatele, s výjimkou státního podniku a národního podniku, školy nebo školského zařízení podle školského zákona a s výjimkou poskytovatelů sociálních služeb, pro které jsou mimořádným opatřením stanovena zvláštní pravidla testování zaměstnanců, Str. 2 z 3 iii. veřejná vysoká škola, iv. služební úřad v případě státních zaměstnanců, v. bezpečnostní sbor v případě příslušníků bezpečnostních sborů a vi. Armáda České republiky, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž nebo Ministerstvo obrany v případě vojáků z povolání, b) zaměstnancem také státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru, voják z povolání, soudce a státní zástupce, c) pracovištěm zaměstnavatele místo určené k plnění pracovních nebo služebních úkolů s výjimkou výkonu práce na dálku (home office).