Zemědělský svaz ČR vítá, že původně předložený návrh státního rozpočtu v kapitole zemědělství pro rok 2020 ve výši 23 mld. Kč (bez evropských prostředků) byl navýšen o 1 mld. Kč pro oblast lesního a vodního hospodářství. Obě tyto oblasti jsou v současné době velmi aktuální.

Nicméně navržené rozpočtované výdaje ve výši 24 mld. Kč jsou o necelých 400 mil. Kč nižší než v roce 2019. Předpokládáme, že tato snížená, představuje Ministerstvem financí navrženou povinnou úsporu provozních výdajů, kterou mají jednotlivé resorty zajistit v roce 2020. Jak již jsme upozornili na posledním jednání tripartity, je třeba vnímat, že navržené úspory v některých podřízených organizacích MZe, jako např. Státní veterinární správa, mohou negativně ovlivnit jejich akceschopnost. To by při řešení takových situací jako např. výskyt Afrického moru prasat na našem území, který lze s ohledem na jeho šíření předpokládat, mohl mít vážné dopady při řešení těchto situací.

Zároveň je pro nás nepochopitelné, že je snížena dotace pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. o 500 mil. Kč na celkovou výši 1 mld. Kč. Tím nebude zajištěna schopnost naplnění stávajících programů, které vnímáme jako nezbytné a důležité pro české zemědělce.

Přestože po jednání ministrů došlo k navýšení dotace pro lesní hospodářství o 600 mil. Kč na 1,1 mld. Kč a dotace pro vodní hospodářství o 300 mil. Kč na celkovou výši 1,8 mld. Kč, jsou tato objemy finančních prostředků naprosto nedostatečné. Jestliže je řešení kůrovcové kalamity a problémů se suchem prioritou, jak vláda deklaruje, pak není možné, aby v programech jako Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže, nebo „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ (program 129 290) byla nedostatečná finanční alokace a ve vyhlášených výzvách existoval značný převis žádostí nad finančními možnostmi programu.

Zemědělský svaz je přesvědčen, že na zajištění realizace opatření v rámci boje proti suchu, tj. na opatření k zadržování vody v krajině, výstavbu malých rybníčků a vodních nádrží, protipovodňová opatření, dále na podporu vybudování vodovodů a kanalizací v malých obcích, zejména tam, kde jsou problémy s podzemní vodou a na závlahy pro zemědělce musí jít mnohem významnější finanční prostředky. Stejně tak tomu musí být u výdajů vyplývajících z lesního zákona, tj. výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, činnost odborných lesních hospodářů, meliorace bystřin, dále pak z nařízení vlády na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, příspěvky na ochranu lesa (asanace kůrovcového dříví) a reprodukci genofondu lesních dřevin. Tyto výdaje jsou v současné době kůrovcové kalamity naprosto nezbytné a finančním nezajištěním tak vznikají mnohamiliardové škody,

Závěrem konstatujeme, že návrh státního rozpočtu kapitoly MZe na rok 2020 pokrývá (pouze) základní potřeby resortu. Větší objem finančních prostředků je třeba uvolnit zejména pro oblast vodního hospodářství alespoň ve výši 800 mil. Kč, pro lesní hospodářství 700 mil. Kč a pro podpůrné programy do zemědělství ve výši 500 mil. Kč.

V Praze dne 13.9.2019