Zemědělský svaz ČR spolu s Asociací soukromého zemědělství a Agrární komorou ČR dnes zaslali společné stanovisko k novele vyhlášky MŽP č. 432/2005 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. Hlavní podstata návrhu spočívá jednak v požadavku rozšíření působnosti vyhlášky na veškerou zemědělskou půdu, protože dosavadní znění omezené pouze na vybrané kultury je zcela nedostatečné. Tento požadavek je zásadní pro naplnění smyslu a účelu celé vyhlášky.
Druhým zásadním bodem návrhu je zařazení možnosti využívání údajů z veřejného registru Evidence půdních bloků vedených Ministerstvem zemědělství, jako moderního a plnohodnotného zdroje relevantních informací k zemědělským pozemkům.
Třetí zásadní moment návrhu se týká způsobu určení výše náhrady za způsobenou hospodářskou újmu. Vedle stávající možnosti výpočtu pomocí odborných/znaleckých posudků požadujeme zařadit možnost paušálního stanovení v závislosti na typu pěstované kultury. Další návrhy na změny jsou spíše technické charakteru a přímo navazují na uvedené zásadní připomínky. Celé znění stanoviska naleznete níže.