Termín konání: 19.10. 2017

Místo konání: Národní zemědělské muzeum Praha

Seminář byl pořádán ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem s.p.o. (NZM). Seminář byl zaměřen na aktuální využívání genetických zdrojů a jejich potenciálu pro budoucnost. Seminář zahájil úvodním slovem a přivítáním účastníků Ing. Jan Gallas, ředitel Odboru environmentálního a ekologického zemědělství (MZe). Na úvod navázal národní koordinátor Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity Ing. Vojtěch Holubec, CSc. (VÚRV, v.v.i.). V úvodním příspěvku představil účastníkům semináře, co jsou genetické zdroje rostlin (GZR), proč je důležité je konzervovat a chránit. Také představil celou koncepci Národního programu a jeho mezinárodní aktivity. Pak následovala prezentace Mgr. Ivy Křížkové, Ph.D. (MZe) o GZR z pohledu Ministerstva zemědělství a mezinárodních závazků ČR. Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D. všechny seznámila s důležitými informacemi, kde hledat GZR a to jak na národní úrovni, tak na té mezinárodní. Představila databázový systém GRIN Czech a detailně seznámila s celým systémem objednávání GZR z Národního programu. Po krátkém obědě pokračoval v prezentacích Ing. Jiří Sedlák, Ph.D. z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích, který představil GZR jádrového ovoce a jejich využití. Pak následovala přednáška Ing. Václava Dvořáčka, Ph.D., který své téma zaměřil na nutriční kvalitu pšenice jako hlavní obiloviny v ČR. Na toto téma plynule navázala Ing. Marta Zavřelová, Ph.D. (Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.), která pokračovala v dalších obilovinách – ovsu, žitu a ječmeni. První část odpoledního bloku zakončila svojí prezentací o bramborách jako zdravých potravinách Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D. z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě.

Druhou část přednášek zahájila Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D. tématem genetické zdroje léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v ČR a jejich význam pro zdraví. Dalším tématem byly genetické zdroje zelenin z pohledu zdravé výživy, které odprezentovala za olomoucké pracoviště Ing. Ivana Doležalová, Ph.D. Dalším tématem byly netradiční druhy ovoce jako zdroj bioaktivních látek, které se ujal doc. Ing. Jiří Mlček, Ph.D., ředitel ústavu analýzy a chemie potravin, Fakulta technologická, UTB ve Zlíně. Posledním tématem semináře bylo pěstování a využití vybraných netradičních druhů luskovin v České republice, např. hrachoru nebo cizrny, kterou prezentoval Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D., z Výzkumného ústavu pícninářského spol. s r. o., Troubsko).

Po skončení semináře měli účastníci možnost diskuse s přednášejícími. Sešlo se několik zajímavých témat k diskuzi, jednak jakým způsobem mohou uživatelé přímo využívat GZR, zejména pokud se jedná o staré kulturní druhy či staré odrůdy, ale i jakým způsobem se mohou účastnit on-farm konzervace GZR. Zajímavou diskuzí byla i problematika přímého využívání některých druhů ve šlechtění a tím nepřímo využívání v zemědělství. Dále byly otázky směřovány na nutriční hodnoty zejména bramboru a netradičních ovocných druhů. Seminář byl účastníky velmi kladně hodnocen. Na úplný závěr si mohli účastníci prohlédnout NZM s komentářem průvodce.