Termín konání: 22. říjen 2019, 9:00 - 16:00 hod.

Místo konání: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně

Počet účastníků 40

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s novými poznatky výzkumu, jak různé technologie pěstování plodin ovlivňují spektrum škodlivých organizmů. Jednotlivé příspěvky byly věnovány chorobám, škůdcům a plevelům. Byly prezentovány poznatky o dlouhodobých změnách škodlivých organizmů, příčinách jejich expanzí v jednotlivých plodinách a možnostech jejich regulace v rámci integrovaných systémů ochrany rostlin. V dopoledním bloku bylo předneseno šest přednášek. Úvodní přednáška doc. V. Branta se týkala změn pěstebních technologií ve vztahu k biotickým a abiotickým podmínkám prostředí. Ing. J. Chrpová se v přednášce zaměřila na změny spektra houbových patogenů u pšenice. Prof. F. Kocourek přednesl příspěvek na téma Změny spektra škůdců řepky a změny v rezistenci jejich populací k insekticidům. Přednáška doc. J. Mikulky se týkala vlivu technologií pěstování plodin na dlouhodobé změny plevelových společenstev. Přednáška Ing. H. Foffové byla zaměřena na nechemické způsoby regulace plevelů, byly prezentovány nové poznatky o  možnosti využití bezobratlých predátorů semen v integrovaných systémech regulace plevelů. RNDr. J. Skuhrovec seznámil účastníky s novým projektem „Občanská věda – nový prostředek sledování šíření invazních druhů bezobratlých“, který je od letošního roku na pracovišti VÚRV řešen, a dává možnost široké veřejnosti se zapojit do sledování invazních bezobratlých v ČR. Dopolední část semináře byla zakončena společným obědem. Po přestávce na oběd následovala odpolední část programu - závěrečná diskuze.

Dotazy účastníků:

  • Lze odhadnou, kolik roků by trvalo vymizení rezistence u blýskáčka řepkového k pyretroidům pokud by se vyřadily z ochrany rostlin?
  • Jak bude řešen nárůst výskytu sněti u obilnin v ČR?
  • Jak regulovat plevelnou trávu mrvku myší ocásek?
  • Existují nějaké možnosti nahrazení glyfosátu?
  • Jaké jsou možnosti regulace vytrvalých plevelů v ozimé řepce.
  • Počítá se v projektu Občanská věda s monitoringem karanténních organizmů?

Fotografie ze semináře naleznete zde.