Termín konání: 4. dubna 2019

Místo konání: Velký sál Restaurace u Facků, Vsisko, Velký Týnec

Cílem semináře bylo:
1) seznámit posluchače s praktickými zkušenostmi a vědeckými výsledky pásového zpracování půdy.
2) Prezentovat výsledky ukončeného projektu MZe NAZV „Komplexní půdoochranné technologie zakládání Zea mays L. v rámci reintenzifikace rostlinné výroby“.
3) Prezentace výsledků projektu NAZV QJ1510179, MZe RO0418, MZe RO0218, QK1910334 a projektu DEMOFARMY ZD Krásná Hora nad Vltavou.
4) Představení monografie „Pěstování kukuřice seté půdoochrannými technologiemi - Příkladová studie Boskovická brázda a Středočeská pahorkatina“.

Program:
– Protierozní ochrana půdy z pohledu legislativy od roku 2019 (Batysta M., MZe)
– Využití meziplodin v půdoochranných technologiích (Smutný V., Mendelu v Brně)
– Výživa a hnojení kukuřice na siláž v různých půdně klimatických podmínkách ČR (Kunzová E., VÚRV, v.v.i. Praha)
– Výnosy a kvalita píce kukuřice v půdoochranných technologiích (Nerušil P., VÚRV, v.v.i. Praha, VS Jevíčko)
– Stav půdy a protierozní účinnost v půdoochranných technologiích (Kincl D., VÚMOP, v.v.i. Praha)
– Ekonomika (náklady) půdoochranných technologií (Menšík L., VÚRV, v.v.i. Praha, VS Jevíčko)
– Vývoj stroje ECO TILLER pro pásové zpracování půdy (Šedek A., P & L., spol. s r.o., Biskupice u Luhačovic)
– Praktické zkušenosti s půdoochrannými technologiemi v provozních podmínkách (Herout M., ZD Krásná Hora nad Vltavou)
– Odpolední exkurze - praktické ukázky pásové zpracování půdy (Horký T., Šedek A., P & L., spol. s r.o., Biskupice u Luhačovic)

Na konci semináře proběhla diskuze s účastníky včetně zodpovězení dotazů z praxe. Dále následovala odpolední exkurze - praktické ukázky pásového zpracování půdy. Účastnící semináře v rámci diskuse velmi ocenili představené výsledky.

Fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii zde.