Jedle bělokorá si rozhodně zaslouží pozornost lesnického provozu, ale rovněž zvýšenou pozornost akademické sféry. Tato dřevina byla významnou součástí přirozené druhové skladby středoevropských lesů. V posledních staletích došlo k jejímu výraznému ústupu, přičemž příčiny nejsou dosud plně známé a jednoznačné. V současné době se pak projevují náznaky revitalizace této dřeviny a roste zájem nejen lesnického provozu, ale i státní správy LH a orgánů OP o zvýšení jejího podílu v českých lesích. Na druhé straně je třeba vyřešit řadu problémů spojených s její reintrodukcí. Zvýšený zájem lesníků o tuto dřevinu se projevil i uspořádáním semináře na téma „Jedle bělokorá – její význam a potenciál v lesním hospodářství“, v garanci pobočky ČLS při FLD ČZU v Praze.

Akce byla uspořádána 28. srpna 2018 v Hořovicích, s podporou LESOSPOL Zbiroh s.r.o. Na úvod doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. (Katedra pěstování lesů FLD ČZU v Praze) pojednal o ekologických nárocích jedle v porovnání s jinými klimaxovými dřevinami, především bukem a smrkem, v příspěvku „Prosperita výsadeb jedle založených v různých podmínkách“. Shrnul poznatky o ekologii jedle a dále o úspěšné obnově a doporučení k jejímu opětovnému zavádění do lesních porostů. Jako kritické bylo zmíněno, a v dalších příspěvcích a diskuzi opakováno, působení spárkaté zvěře. To představuje kritický faktor pro obnovu a úspěšné odrůstání jedle a ochranná opatření tak musejí být nedílnou součástí obnovních postupů.

Následně představil Ing. Dušan Kacálek, Ph.D. (VÚLHM v.v.i. VS Opočno) v příspěvku „Foliární obsahy živin výsadeb jedle po melioraci mletými horninovými moučkami a kritéria jejich hodnocení“ výsledky dlouhodobého výzkumu s výsadbami dřevin v podmínkách imisních holin. Doložil vliv přihnojení na stav výsadeb jedle v méně příznivých podmínkách (plocha Jizerka v n.v. kolem 900 m, na imisní holině) a prezentoval i limity výživy této dřeviny uváděné jak zahraničními, tak i domácími zdroji. Jedle byla i v těchto podmínkách schopna odrůstat a lze ji využít i mimo optimální podmínky hospodářských lesů, přes všechny problémy mladých výsadeb v extrémních poměrech.

Největší ohlas a pozornost beze sporu vzbudil příspěvek prof. Ing. Oldřicha Mauera, DrSc. (Ústav zakládání a pěstění lesů MENDELU Brno) s názvem „Stabilizační role jedle v lesních porostech“. Ten dokumentoval výsledky unikátního výzkumu kořenových systémů lesních dřevin napříč věkovým a stanovištním spektrem, analyzováno bylo přes 3000 kořenových systémů detailní a původní metodou. Jednoznačně byla doložena stabilizační role jedle bělokoré, jako dřeviny, která z domácích vykazuje nejpříznivější stabilizační působení v lesních porostech – předčí ji pouze douglaska tisolistá.

V dalším příspěvku uvedl prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (Katedra pěstování lesů FLD ČZU v Praze) současné poznatky o melioračním působení jedle v lesních porostech (příspěvek – Půdotvorná role jedle bělokoré). Dosavadní báze znalostí je dosud kriticky nedostatečná, dosavadní výsledky výzkumu sice naznačují příznivější působení ve srovnání se smrkem (a jinými hospodářsky využívanými domácími jehličnany), neprokázaly však dosud významnější působení této dřevina na příznivý stav lesních půd.

V rámci exkurze představil vedoucí společnosti, Ing. Libor Myslivec, firmu LESOSPOL Zbiroh, a představil problémy hospodaření, se kterými se hospodáři v této oblasti setkávají. Území je pod velkým rekreačním tlakem a ne vždy se hospodářské zásahy setkávají s pochopením veřejnosti. Zde je stále velký dluh lesnického stavu prezentovat se nejen jako správce a manažer lesních majetků, ale i jako hospodář. Veřejnost stále nechápe principy a nutnost hospodaření v lesích nejen jako podmínku trvale udržitelného využívání obnovitelného zdroje dřeva, ale i jako podmínku poskytování všech ostatních funkcí lesa v krajině. Zástupce správce uvedl i plány na osvětové akce zaměřené na vysvětlování nezbytnosti hospodářských zásahů ve svěřených lesích.

Velký dík patří všem přednášejícím za jejich příspěvky přenášející výsledky výzkumu do praxe, ale i reakcím v následné diskuzi, sekretariátu ČLS za organizační zajištění a společnosti LESOSPOL Zbiroh s.r.o. za poskytnutí zázemí a všemožnou podporu akce.