Dne 2. srpna 2018 uspořádal pobočný spolek Česká lesnická společnost střední Čechy odborný seminář pod názvem „Hospodaření v městských a příměstských lesích se zvýšenou rekreační funkcí“.

Na akci přijelo 25 účastníků. První část prezentace byla naplněna několika obsáhlými přednáškami. Po úvodním uvítání organizátorem vystoupil zástupce podniku Lesy hlavního města Prahy Ing. Petr Hrma s přednáškou „Optimalizace multifunkčního hospodaření v podmínkách Lesů hl. města Prahy“. Prezentace seznámila posluchače s praktickou aplikací teoretických zásad víceúčelového hospodaření s preferencí mimoprodukčních funkcí v podmínkách extrémně rekreačně využívaného lesního majetku v pražské aglomeraci. Vystoupení zahrnulo všechny aspekty hospodaření, od přírodních podmínek přes pěstební problematiku až po specifická opatření na technickém vybavení rekreačních zařízení.

Další hodnotný a velmi podrobně zpracovaný příspěvek přednesl zástupce Městských lesů Hradec Králové Ing. Radek Jůza. Pod názvem „Hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesa na LHC Městské lesy Hradec Králové“ byly představeny jak jednotlivé aspekty činnosti této organizace, tak zejména výsledky výzkumu, který zde byl prováděn. Na základě metodiky, zpracované odborníky z ČZU Praha, zde proběhlo vyhodnocení významnosti jednotlivých mimoprodukčních funkcí včetně sociologických průzkumů. Významným podnětem pro všechny účastníky byly bezesporu závěry, aplikovatelné i na dalších objektech městských lesů v obdobných podmínkách.

Hospodaření v nedávno restituovaném církevním majetku představil Bc. Oldřich Konecký, zástupce Arcibiskupství Praha. Jeho příspěvek „Hospodaření v příměstských lesích Arcibiskupství pražského“ seznámil účastníky nejen se základními východisky a přístupy k hospodaření v těchto náročných podmínkách, ale již i s prvními výsledky, které byly za nedlouhou dobu od převzetí majetku dosaženy. Jako podklad pro následnou diskusi zazněly ve všech příspěvcích i odkazy na obtíže a komplikace, které hospodaření v těchto podmínkách bez ohledu na formu vlastnictví provázejí.

V odpolední části následovala venkovní exkurse po Kunratickém lese ve správě Lesů hl. města Prahy. Exkursi vedli místní lesníci, pánové Holeš a Salač.  Trasa byla zaměřena na představení hlavních aspektů hospodaření na tomto kompaktním lesním celku. Objekt se vyznačuje na jedné straně velmi pestrými přírodními podmínkami, pěstebně velmi hodnotnými porosty, které jsou zařazeny i do sítě objektů přírodě blízkého hospodaření Prosilva Bohemica, na druhou stranu se potýkají s extrémně vysokou návštěvností. Ta je dána blízkostí stanice Metra Roztyly i bezprostředně přiléhajícími sídlišti Jižního města. Ukázky byly zaměřeny na přeměnu smrkových monokultur na smíšené, prostorově diferencované porosty. Velmi zajímavé a pro řadu účastníků i překvapivé byly ukázky přirozené obnovy porostů, zejména zdařilé obnovy dubu i vnášení dalších dřevin, včetně jedle. Exkurse ukázala, že i v takto náročných podmínkách lze uplatňovat vysoká měřítka přírodě blízkého hospodaření a zároveň vyhovět i standardům rekreačního lesa. Velkým přínosem akce bylo i sdílení praktických zkušeností lesních hospodářů z různých regionů, jejichž společným prvkem je právě zvýšená návštěvnost lesů a z ní vyplývající specifické nároky, které již značnou měrou překračují obvyklé požadavky na rekreační funkci lesů na ostatním území republiky.