Termín konání: 24.11. 2017

Místo konání: ČZU Praha

 

Cílem semináře bylo: (1) seznámit posluchače s aktuálními zootechnickými výsledky a ekonomickými ukazateli odchovu telat v ČR a v zahraničí; (2) informovat posluchače o výsledcích plošného šetření zaměřeného na rentabilitu výroby mléka v ČR v podmínkách tržních cen mléka; (3) přednést biologické základy vztahu perzistence laktace a roční dojivosti krav umožňující optimalizaci zootechnického řízení chovu; (4) představit posluchačům progresivních trendy ve využívání zootechnických dat a záznamů při řízení stáda dojnic; (5) definovat výsledky a faktory ovlivňující efektivitu výkrmu býků; (6) seznámit posluchače s nově vyvinutou internetovou aplikací Ekomodel využitelnou pro řízení stáda skotu a (7)  v rámci diskuze získat zpětnou vazbu od zemědělské praxe.

Semináře se zúčastnilo 44 účastníků z řad zemědělské odborné veřejnosti (zástupci chovatelů, plemenářských organizací, firem zabývajících se výživou i technologiemi v chovu skotu a dalšími příbuznými oblastmi) a studentů, resp. zástupců univerzit a výzkumných ústavů. Bylo předneseno 6 odborných přednášek. Přednášející byli vědečtí pracovníci České zemědělské univerzity, dále zástupci Výzkumného ústavu živočišné výroby a Mendelovy univerzity v Brně. Příspěvky byly rozděleny do 2 časových bloků. V prvním byla představena současná situace v nákladovosti a efektivitě chovu, resp. produkce mléka. Ve druhé části byly prezentovány moderní postupy zvyšující efektivitu řízení stáda skotu ovlivňující výslednou ekonomiku chovu.  Cílem semináře bylo seznámit odbornou chovatelskou veřejnost s aktuálními výsledky ekonomické efektivity chovu vybraných kategorií skotu na úrovni celé populace chované v ČR a současně představit moderní přístupy ke sledování, hodnocení a využití zootechnických dat a záznamů pro řízení chovu s cílem podrobné zpětné analýzy a predikce budoucí ekonomické efektivity chovu v konkrétních podmínkách daného chovu.

Zájem o seminář naplnil původní předpoklady organizátorů. Zájem o seminář se projevil i v následné diskuzi, která byla bohatá po každém příspěvku.

V prvním bloku účastníci diskutovali především rozdíly v metodice účtování nákladů na konkrétních příkladech a porovnání chovů zařazených do plošného sběru ekonomických dat s průměrem populace, resp. konkrétními podmínkami vlastních chovů. Dále byla také diskutována otázka využitelnosti individuálního hodnocení perzistence laktace pro řízení chovu dojnic, resp. zaměření selekce a potenciálního zařazení vybraných parametrů do systému šlechtění skotu v ČR.

Ve druhé části semináře byla po prezentacích diskutována otázka propojitelnosti jednotlivých komerčních systémů sběru a zpracování zootechnických dat na oficiální databáze zajišťované systémem kontroly užitkovosti, centrální evidence atd. a tím i jejich skutečného přínosu pro efektivní a precizní řízení stáda. Prezentovaná internetová aplikace Ekomodel využitelná pro optimalizaci vnitřních a vnějších faktorů sloužící k dosažení rentabilní produkce mléka a hovězího masa, resp. predikci ekonomické efektivity jejich výroby v závislosti na dosahovaných či plánovaných zootechnických ukazatelích vzbudila mezi chovateli značný zájem. Otázky směřovaly k dostupnosti, udržitelnosti a dlouhodobé aktualizaci této aplikace a také k principu a metodice použitých postupů výpočtů, tedy k uplatnitelnosti v praktické analýze dosažených a předpovědi budoucích reálných výsledků ekonomiky chovu skotu. Na základě diskuze je možné konstatovat, že díky těmto skutečnostem se představená aplikace jeví chovatelům jako významný inovační prvek efektivně využitelný pro řízení stáda skotu.

Plánované cíle semináře tedy byly jednoznačně splněny. Dokladem toho je velká účast chovatelů a odborná diskuze řešící konkrétní problémy v optimalizaci chovu skotu.

Semináře se zúčastnil i zástupce odborného tisku. Prezentace ze semináře jsou odborné chovatelské veřejnosti k dispozici na internetu: http://ctpz.agrobiologie.cz/web/.