Termín konání: 26. října 2017

Místo konání: ČZU v Praze

 

Cílem semináře bylo: (1) seznámit posluchače s aktuálním faktory ovlivňující ekonomiku produkce vepřového masa; (2) informovat posluchače o problematice dotační politiky a vývoji na trhu s vepřovým masem, koncentrovanými krmivy jak v ČR, tak i v přímém porovnání se zeměmi EU; (3) seznámit posluchače s možnostmi řešením problematiky vysokého počtu selat ve vrhu při nedostatečné mléčnosti prasnic, především dopad na ekonomiku produkce; (4) představit posluchačům hlavní faktory ovlivňující ekonomiku produkce vepřového masa v předvýkrmu a ve výkrmu; (3) získat zpětnou vazbu v diskuzi od zemědělské praxe.

Semináře se zúčastnilo 65 účastníků z řad zemědělské odborné veřejnosti (zástupci chovatelů, plemenářských organizací, firem zabývajících se technologiemi v chovu prasat, výživou prasat a příbuznými oblastmi). Dále se semináře zúčastnilo 21 studentů magisterského studijního oboru zootechnika. Bylo předneseno 6 odborných přednášek. Přednášející byli vědečtí pracovníci České zemědělské univerzity, dále zástupci ústavu zemědělské ekonomiky a informací, svazu chovatelů prasat a špičkových odborníků z chovu prasat. Příspěvky byly rozděleny do 3 bloků. V prvním byla představena současná situace v chovu prasat, dotační politika a výsledky ekonomiky českých chovů v porovnání s EU. Ve druhé části byly prezentovány faktory ovlivňující ekonomiku produkce selat. Mimo jiné byla diskutována otázka optimálního počtu selat na prasnici. Závěrečná část semináře se věnovala efektivitě předvýkrmu a výkrmu prasat. Byly prezentovány vlivy hybridní kombinace, intenzity výživy, porážkové hmotnosti a pohlaví.  Cílem semináře bylo seznámit odbornou chovatelskou veřejnost s úrovní vlivu jednotlivých faktorů na produkční užitkovost a ekonomiku produkce vepřového masa.

Zájem o seminář násobně přesáhl původní předpoklady organizátorů. Z tohoto důvodu byli organizátoři nuceni přesunout seminář z původně plánované zasedací místnosti do větších prostor klubu C. Zájem o seminář se projevil i v následné diskuzi, která byla bohatá po každém příspěvku. V prvním bloku účastníci diskutovali především rozdíly v dosahovaných parametrech užitkovosti ČR a zemích EU a s tím souvisejících rozdílech v ekonomice chovu. Významná část diskuze byla věnována i administrativním záležitostem dotací v chovu prasat, jejich současný stav a nové aktuálně schvalované dotační tituly. Ve druhé části semináře byla po prezentacích diskutována otázka optimálního počtu selat ve vrhu. Přednášející představili  jednotlivé možnosti řešení problematiky nedostatečné mléčnosti při vysoké plodnosti prasnic. Diskutující ocenili přístup MVDr. Vindušky, který je založen na systému přídavku mléčných náhražek v období kojení selat. Nezbytným předpokladem je však kvalitní ošetřovatelská práce. Právě příspěvek MVDr. Vindušky vyvolal v auditoriu vysoký ohlas. Ve třetím bloku byl představen význam konkrétních zootechnických rozhodnutí a opatření pro ekonomickou efektivitu produkce vepřového masa. Byl prezentován vliv hybridní kombinace, porážkové hmotnosti a úrovně výživy. Chovatelé diskutovali o vlivu výše jednotlivých užitkových znaků a o skutečnosti, že nejlepší dosahovaná užitkovost nemusí znamenat nejlepší hospodářský výsledek. Chovatelů byl představen nástroj pro optimalizaci vnitřních a vnějších faktorů sloužící k dosažení rentabilní produkce vepřového masa. O tento nástroj byl mezi chovateli značný zájem.

Cíle semináře tedy především seznámit odbornou chovatelskou veřejnost s úrovní vlivu jednotlivých faktorů na ekonomiku produkce vepřového masa byly jednoznačně splněny. Dokladem toho je neočekávaně velká účast chovatelů a diskuze řešící konkrétní problémy v chovu prasat.

Semináře se zúčastnil i zástupce odborného tisku. Podrobná reportáž ze semináře bude uveřejněna v časopise Náš chov 1/2018. Prezentace ze semináře jsou odborné chovatelské veřejnosti k dispozici na internetu: http://ctpz.agrobiologie.cz/web/.