Termín konání: 24.11. 2017

Místo konání:  Český svaz vědeckotechnických společností, Praha 1

 

Odborné akce „Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesů“ se zúčastnilo 24 zájemců, především z řad lesnického provozu a praxe – Lesy ČR, arcibiskupské lesy, městské lesy či vlastníci lesa. Seminář byl zaměřen na aktuální problematiku související s probíhající klimatickou změnou, jež v plné míře naplňuje předpoklad, že praktický výkon pěstování lesů by měl respektovat rovněž princip managementu rizika. Toto riziko vyplývá především z naší neúplné znalosti dopadů změny klimatu na jednotlivé dřeviny a lesní ekosystémy. Dalším důležitým faktorem, který představuje významnou výzvu pro správce a vlastníky lesů, je rostoucí důraz na mimoprodukční funkce lesů, na což se seminář taktéž zaměřil.

Role přednášejících se zhostili odborníci na tuto problematiku z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, konkrétně z kateder pěstování lesa a ekologie lesa, z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Strnady a z České lesnické společnosti. Tematika příspěvků zahrnovala prakticky celou oblast dané problematiky, od ekologických nároků borovice lesní až po přenos aktuálních poznatků výzkumu do praxe. Celkem bylo předneseno 6 příspěvků.

Seminář zahájil Ing. Lukáš Bílek, Ph.D. s příspěvkem Možnosti ekologicky orientovaného pěstování lesů přirozených borových stanovišť, ve kterém se zaměřil na hlavní zásady ekologicky orientovaného pěstování lesů zejména v rámci hospodářských borů a borových doubrav přirozených stanovišť. Tento příspěvek Ing. Bílka z FLD ČZU v Praze se setkal s velkým ohlasem a vyvolal velkou diskuzi, poněvadž maloplošné hospodaření s výraznou diferenciací porostů je běžnější u stínomilných dřevin, ale obecné přístupy a postupy takto orientovaného pěstování lesů jsou adekvátní i v případě světlomilných dřevin včetně borovice lesní. Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., také z FLD ČZU v Praze, v dalším příspěvku zhodnotil strukturu, vývoj a management porostů borovice lesní na jejích přirozených stanovištích v nižších polohách. Z velká časti se zaměřil na aktuální problematiku klimatických změn. V závěru shrnul, že koncentrace SO2 a depozice N v kombinaci s klimatickými extrémy, zejména suchem, způsobují silnou defoliaci a snižují růst borových porostů. Naopak, radiální růst borovice pozitivně významně koreluje s průměrnými koncentracemi NOx. Za pořádající organizaci vystoupil Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. z České lesnické společnosti, který posluchače seznámil s vlivem okrajového efektu na růst a kvalitu přirozené obnovy borovice lesní. Ing. Vacek uvedl, že počet přirozené obnovy na okraji porostu dosahuje 7x, resp. dokonce až 24x vyšších počtů než uprostřed porostu. Také výška a prostorové rozmístění přirozené obnovy borovice významně negativně koreluje s klesajícím bočním světlem, avšak významný vliv okrajového efektu na průměrnou kvalitu nebyl již prokázán.

Druhou půlku semináře započala Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., jež navázala na předchozí přednášku a přítomní seznámila s tématem Světelné podmínky a odrůstání přirozené obnovy borovice pod mateřským porostem. Borovice lesní je naší významnou hospodářsky využívanou jehličnatou dřevinou s plošným zastoupení 16,5%. Tradičně se s ní hospodaří holosečně, ale v určitých podmínkách je možné použít i podrostní způsob hospodaření. Přednáška Ing. Jana Cukora z VÚLHM byla zaměřena na účinek alginitu na růst a mortalitu borovice lesní na zemědělské půdě s nepřiznivým hydrofyzikálním režimem, což v současné době při nedostatku srážek může být jednou z mnoha variant řešení tohoto závažného problému. V závěru, před bohatou diskuzí a zájmem účastníků, s posledním příspěvkem vystoupil Ing. Rostislav Linda zabývající se vlivem brassinosterodiů na klíčivost borovice lesní. Cílem toho příspěvku bylo zjištění vlivu aplikace brassinosteroidů na klíčení semen borovice lesní a porovnání klíčivosti těchto semen ve standardních podmínkách oproti klíčivosti semen vystavených teplotnímu stresu. Výsledky ukázaly pozitivní vliv brassinosteroidů na klíčení semen borovice lesní. Aplikace správné koncentrace těchto látek vyrovnala negativní vliv teplotního stresu a u teplotou nestresovaných semen významně zlepšila úspěšnost klíčení.

Seminář se setkal s velkým zájmem všech přítomných, kteří pozitivně ocenili široký záběr semináře, zabývající se od problematiky klíčivosti semen až po prezentaci postupů pěstování a managementu lesů s podílem borovice lesní, které se na aktuální souvislosti spojené se změnou klimatu snaží reagovat.