Zemědělský svaz ČR vyhlašuje první ročník soutěže pro produkční zemědělce Odpovědně ke krajině. Cílem této soutěže je ukázat, že produkční zemědělství hospodaří v souladu s přírodními principy a v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.

Do soutěže se může prostřednictvím krajské územní organizace ZSČR přihlásit fyzická i právnická osoba, která hospodaří konvenčním způsobem a jejíž příjmy jsou převážně tvořeny příjmy z produkce zemědělských komodit, případně jejich dalšího zpracování. Podmínkou účasti v soutěži je, že v posledních 3 letech u účastníka nebylo zjištěno vážné porušení standardů DZES. Podnik se k účasti může přihlásit nejdříve po 3 letech od posledního přihlášení. Podmínkou účasti v soutěži je splnění zásadních podmínek Hodnocení udržitelnosti farmy SAI.

„Zemědělství je základem naší civilizace už několik desítek tisíc let a jeho hlavním posláním je zajistit dostatek potravin. V posledních desetiletích vzrostl jeho význam i při údržbě krajiny a produkční zemědělci nejsou těmi, kdo krajinu poškozují. „Naprostá většina zemědělců se chová odpovědně a chceme ukázat příklady, které toto tvrzení podporují,“ řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Hodnotit se bude pět hlavních a čtyři vedlejší kritéria a na základě těchto výsledků a po osobní kontrole u zemědělců budou na podzim tohoto roku vyhlášeni vítězové soutěže. K hlavním kritériím patří kvalita osevního postupu, použití vhodných technologií práce na půdě, bilance organické hmoty a živin v půdě, metody signalizace výskytu škodlivých organismů a způsoby ochrany rostli a tvorba a údržba krajinných prvků. Na tvorbě pravidel a metodiky hodnocení se kromě ZSČR podíleli i zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Výzkumného ústavu rostlinné výroby a České zemědělské univerzity.

Při hodnocení bude kladen důraz na tolerantnost produkčního zemědělství k žádoucím úpravám a ochota konvenčního zemědělství přijmout určitá opatření při klasickém hospodaření. Preferováno je proto současné provozování produkční zemědělské výroby a péče o stávající prvky ekologické mikrostruktury zemědělské krajiny. Všechna realizovaná opatření musí splňovat kritéria efektivity, ekonomiky a pozitivního ekologického dopadu na životní prostředí. „V zemědělství ani v ochraně životního prostředí neexistují jednoduchá řešení, která nám jsou někdy nabízena. Vždy jde o komplex opatření, jejichž cílem je zajistit dostatek potravin a minimalizovat dopad na okolní prostředí,“ zakončil Martin Pýcha.

Záznam z tiskové konference: