Dle obecně dostupných statistik poskytovaných v rámci řešení pojistných situací a sumarizací úkonů hrazených zdravotními pojišťovnami je úrazovost v zemědělství 4,5 % (počet úrazů na 100 pojištěnců), tj. dvakrát větší než ve všech odvětvích ekonomické činnosti.

Největší úrazovost v zemědělství vzniká jako důsledek:

  • práce se zvířaty (především u chovu skotu, napadení zvířetem)
  • používání zemědělské techniky (především při obsluze dosluhující zemědělské techniky
    a zařízení, bez ochranných zařízení)
  • údržby stavebních objektů (propadnutí z eternitových střech, udušení při čištění jímek aj.).

Projekt má tedy za cíl v 5 měsících své realizace provést analýzu závěrů některých předchozích projektů a aktivit v oblasti BOZP, propojit ji s oblastí zemědělství a provést rozsáhlý průzkum praxe jednotlivých zemědělských podniků a navrhnout pilotní metodiku auditu ve 3 podnicích různého typu – malá farma, družstvo a střední nebo velký zemědělský podnik.

Tato zpráva reflektuje zejména aktivitu K3, která měla na základě syntézy poznatků z dotazníkového šetření a dalšího průzkumu a komunikace s cílovými skupinami (zemědělskými podniky) navrhnout další typologii zajímavých činností pro zlepšení prevence rizik pracovních úrazů v zemědělství.

Na tento projekt by měl navazovat další projekt v roce 2022, který by více rozpracovával další postupy vzešlé z dotazníkového šetření v rámci prevence rizik bezpečnosti práce.