SVS upozornila, že ptačí chřipka (aviární influenza – AI) je v posledních letech jednou z nákaz, které nejvíce zaměstnávají veterinární dozor. Je přenášena zejména volně žijícími ptáky a v chovech drůbeže může způsobovat velmi vysoké ztráty.) Informační leták SVS je zaměřený na prevenci před zavlečením AI do chovů drůbeže. SVS distribuuje letáky v tištěné i elektronické podobě prostřednictvím krajských veterinárních správ chovatelům drůbeže i veřejnosti. Chovatelům drůbeže v ČR se doporučuje přijmout opatření, která minimalizují nebezpečí přenosu nákazy do chovu a která spočívají v těchto krocích:

  • zákaz vstupu nepovolaným osobám do hal a chovů drůbeže;
  • dodržování zoohygienických zásad v chovu;
  • jednorázové naskladňování a vyskladňování turnusů;
  • aktivace dezinfekčních rohoží před vstupy do jednotlivých hal a vjezdů na farmu;
  • zasíťování oken, větracích otvorů a zamezení vstupu volně žijícího ptactva do hal;
  • u chovů, které jsou prováděné na výběhu, zamezit hlavně v podzimním období styku drůbeže s tažnými volně žijícími ptáky a to omezením výběhové chovu nebo výstavbou zastřešených venkovních voliér, minimálně však zamezit kontaktu volně žijících ptáků s krmením a napájecí vodou pro drůbež;
  • organizovat chov v uzavřených prostorách – halách a zamezit styku drůbeže s volně žijícím ptactvem;
  • vést řádnou evidenci o chovu drůbeže, úhynech, přesunech a veterinárních zákrocích, jak vyplývá z legislativy;
  • hlásit příslušné krajské veterinární správě státní veterinární správy (KVS SVS) nebo městské veterinární správě v Praze státní veterinární správy (MěVS SVS) zvýšené úhyny a hromadné úhyny drůbeže. Kontakty na jednotlivá regionální pracoviště naleznete na webu Státní veterinární správy Přehled elektronických podatelen. Kontakty na krizové linky krajských veterinárních správ, které fungují nepřetržitě, jsou dostupné na tomto linku Krizové linky. V případě chovatelů, kteří chovají drůbež, jako podnikatelé platí povinnost hlásit KVS SVS nebo MěVS SVS pokles v příjmu potravy a vody o více než 20%, pokles v produkci vajec o více než 5% po dobu delší než 2 dny a hlásit zvýšenou úmrtnost o více než 3% týdně;
  • při chovu v halách v době, kdy nebude mít drůbež přístup na výběh, je třeba pamatovat na zajištění dostatečného podestýlání, zajištění dostatečného krmného prostoru (krmítek) a napáječek. Rovněž je třeba dodržovat doporučené množství kusů drůbeže podle jednotlivých kategorií na jednotku prostoru a dbát na dostatečnou výměnu vzduchu zvýšeným větráním.

Zdroj:

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/doporuceni-pro-chovatele-drubeze/