Vzhledem k řadě aktuálních dotazů členů svazu ve věci možnosti využití dobrovolníků z řad studentů mladších 18 let sdělujeme:

Tyto dotazy se prakticky ve všech případech týkají otázky, zda vůbec event. v jaké míře lze využít nabídek studentů na pracovní výpomoc v zemědělských podnicích. Téměř vždy se jedná o pracovní aktivity v živočišné výrobě, nejčastěji v pozici ošetřovatele skotu. V současně době platná právní úprava takovouto výpomoc ze strany mladistvých (tj. mladších 18 let) obecně nezakazuje, lze jí tedy akceptovat. Nicméně vyhláška MZ č. 180/2015 Sb. ve vztahu k mladistvým zakazuje kromě jiného rizikové práce, tj. v podstatě odkazuje na vnitropodnikovou úpravu v rámci povinných vnitřních provozních řádů a pravidel, ve kterých je každý subjekt povinen v daném segmentu provozu rizika stanovit včetně pravidel a příslušné prevence. Lze však konstatovat, že až na ojedinělé výjimky zemědělské podniky v rámci pozice ošetřovatel skotu zákaz ve vztahu k mladistvým nemají. V této souvislosti je však nutné speciálně upozornit na práci u býků, která je nepochybně svým charakterem nebezpečná atd., což je v rozporu s obligatorním ustanovením § 246 ZP. Dále důrazně doporučujeme, aby byla vždy při výkonu práce mladistvého přítomna odborně způsobilá dospělá osoba (v rámci tzv. zvýšené péče - § 244 ZP a zvláštní úpravy jejich pracovních podmínek - § 243 ZP). Určitým problémem pak zůstává pouze noční práce (6:00 až 22:00 hod.), kterou ZP u mladistvých připouští pouze v rozsahu 1 hod. – s tím je tedy nutné si v konkrétních případech poradit.