Ve středu 30.5.2018 se uskutečnil workshop Optické senzory v zemědělské výrobě pořádaný

Českou technologickou platformou pro zemědělství ve spolupráci s Centrem precizního zemědělství při České zemědělské univerzitě v Praze, s Mendelovou univerzitou v Brně a s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. Akce se zúčastnilo 56 zástupců zemědělců, pracovníků státní správy, firem nabízejících analýzy dat pro zemědělskou sféru a optické senzory.

Cílem teoretické čísti workshopu bylo rozšíření znalostí účastníků spojených s praktickým využitím optických senzorů pro monitoring stavu porostů a plánování agrotechnických opatření v návaznosti na principy precizního zemědělství.  V praktické čísti se zájemci o danou problematiku prakticky seznámili s jednotlivými senzory a s jejich ovládáním, včetně analýzy získaných dat.

Na základě hodnocení účastníků, převážně z řad agronomů, byly velmi kladně hodnoceny přednášky o využití optických senzorů a družicových snímků pro tvorbu výnosových map a jejich implementace do agrotechnických postupů, zejména ve vztahu k výživě rostlin, variabilního výsevu apod.

Zajímavé byly pro účastníky i informace o využití termometrie z hlediska stanovení vodního stresu, jako významného faktoru negativně ovlivňujícího vývoj porostů.

Účastníci pracující v živočišné výrobě kladně hodnotili využití optických metod pro stanovení kvality siláže a pícnin obecně, včetně praktického předvedení přístrojového vybavení.

Analýza hodnotících dotazníků účastníků rovněž ukázala, že jedním z vysoce hodnocených přínosů akce jsou osobní setkání s odborníky, navázání nových osobních kontaktů a vzájemné si předávání zkušeností.

Workshop se uskutečnil za podpory Ministerstva zemědělství ČR.