Termín konání: 28. června 2018, od 9:00 hod.

Místo konání: ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha Suchdol

 

Cílem semináře bylo: (1) seznámit posluchače s aktuálními možnostmi a výsledky ošetření osiv jakož i prostředku pro posílení kvality farmářského osiva; (2) informovat posluchače o stavu a vývoji v sektoru bioosiv v ČR; (3) prezentovat výsledky odrůdových zkoušek v podmínkách ekologického zemědělství; (4) představit Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství; (5) seznámit posluchače s využitím minoritních pšenic v ekologickém zemědělství; (6) prohloubit informace o pěstovaných odrůdách jarního ječmene v ekologickém zemědělství; (7) nastínit možná východiska při ošetřování řepky a máku setého během vegetace v ekologickém zemědělství; (8) představit citlivost odrůd bramboru a možnosti stimulace sadby v podmínkách ekologického zemědělství; (9) seznámit posluchače s výsledky přírodní stimulace porostů kukuřice a využití rostlinných extraktů a silic v ochraně rostlin; (10) představit možnosti jak se vypořádat s dotační a provozní evidencí v podniku a implementace a využití GPS pro monitoring a řízení farmy; a (11) v rámci dvou diskuzních bloků získat zpětnou vazbu od zemědělské praxe.

 

Dne 28.6. 2018 se uskutečnil na České zemědělské unierzitě odborný seminář „Inovace v ekologickém zemědělství“ pod finanční záštitou České technologické platformy pro zemědělství. Seminář byl zaměřen na stěžejní úseky ekologické produkce jako např. na význam kvality a původu osiva a sadby, na dílčí změny v pěstiteslkých technologiích, které byly podloženy výsledky z Výzkumné stavice v Praze-Uhříněvsi či dalších výzkumných stanic řešících otázky biostimulace a využití ekologicky příznivých postupů při produkci polních plodin.

Účastníkům semináře (zástupcům pěstitelů, osivářských firem a firem zabývajících se distribucí biopřípravků, akreditovaným poradcům a učitelům středních škol či pracovníkům školních statků) bylo předneseno 10 odborných přednášek. Přednášející byli vědečtí pracovníci České zemědělské univerzity, dále zástupci a poradci Agdata s.r.o. V dopoledním bloku byla zmíněna problematika a situace okolo bioosiv, zkoušení odrůd a jejich vhodnosti pro ekologický systém hospodaření. Stěžejní část tak tvořily výsledky s odrůdami pšenice seté a ječmene jarního. To bylo dovršeno zdůrazněním významu kvality osiva a možnostmi jejího ovlivnění. Ve druhé části byly prezentovány inovativní postupy a východiska při pěstování máku, řepky a brambor v systému ekologického zemědělství. Cílem semináře bylo také posluchače seznámit s aktuálními výsledky a efektivitou vybraných biopřípravků, které jsou v současné době na silném vzestupu (i díky IOR).

Seminář byl pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství. Zájem o seminář naplnil původní předpoklady organizátorů. Zájem o seminář se projevil i v následné dopolední diskuzi, která byla bohatá a někteří přednášející tak hovořili déle, než bylo plánováno.

 

Závěr: I na základě proběhlé diskuze je možné konstatovat, že prezentované poznatky byly pro posluchače klíčové a že díky těmto skutečnostem (inovačním prvkům) je mohou efektivně zohlednit při svém rozhodování v podniku. Plánované cíle odborného semináře byly tedy splněny.