V současné době začíná závěrečná fáze vyjednávání o budoucí podobě společné zemědělské politiky EU. Zemědělský svaz ČR i Agrární komora ČR jsou zklamáni dosavadní podobou předložených návrhů a vyzývají účastníky tzv. trialogu k podpoře těch nejméně špatných variant, která jsou momentálně na stole.

„Obáváme se, že nová zemědělská politika přinese především mnohem více byrokracie,“ prohlásil předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Příkladem může být evropským parlamentem schválené omezení plateb pro konečného příjemce. „Platební agentury budou muset vyhledávat jednotlivé majitele podílů společností. Obávám se, že na to nebudou mít dostatečné kapacity a tuto povinnost přesunou na zemědělce,“ doplnil Martin Pýcha.

„Z mnoha dalších rizik vidíme například definici aktivního zemědělce. Podle návrhů by bylo možné vyloučit i zemědělce nebo skupiny zemědělců, kteří zpracovávají zemědělské komodity na potraviny. To jde zcela proti základním a stále platným cílům společné zemědělské politiky,“ řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Podle těchto návrhů by aktivním zemědělcem byl ten, kdo provozuje stanovenou minimální zemědělskou činnost, přičemž jsou v návrhu taxativně vyjmenované činnosti, které jsou z činnosti vyloučeny.

Zemědělský svaz ČR i Agrární komora ČR v souladu s dalšími evropskými organizacemi zemědělců podporují některé předložené návrhy, které se objevily v společném postoji Rady pro zemědělství a rybářství, která ve vyjednávání zastupuje členské státy. Při definici aktivního zemědělce se stejně jako členské státy přikláníme k dobrovolné definici skutečného zemědělce podle objektivních kritérií bez diskriminace některých skupin zemědělců. V případě zastropování se přikláníme k dobrovolnému zastropování v závislosti na preferencích a výchozí pozici daného členského státu a k možnosti odpočtu skutečných nákladů na zaměstnance pro žadatele v případě, že by daný stát zastropování uplatňoval. Zcela odmítáme zastropování přímých plateb z hlediska propojenosti. Obě stavovské organizace rovněž podporují zachování plateb na podporu citlivých komodit v současné výši s možností až 15% podílu na celkové výši přímých plateb.

Zemědělství v Evropské unii patří k nejvíce regulovaným oborům národního hospodářství. S každou změnou rozpočtového období se snižuje objem prostředků vyplácených za omezení způsobená těmito omezeními, ale neustále roste množství povinností, které zemědělci musí plnit. Nebráníme se účelným opatřením, která prokazatelně přispívají ke stanoveným cílům. Tvrdě se ale bráníme a budeme bránit krokům, které nemají opodstatnění a pouze ztěžují postavení zemědělců v celosvětové konkurenci.