Ministerstvo zemědělství otevřelo příjem žádostí o dotace pro tento rok prostřednictvím Jednotné žádosti, která zahrnuje jak žádosti o přímé platby, tak i o podporu z neprojektových částí II. pilíře (Programu rozvoje venkova) nového programového období Společné zemědělské politiky EU pro léta 2023 až 2027.

Je důležité si však uvědomit, že financování z předchozího roku ještě nebylo zcela vyrovnáno. Na konci března 2023 bylo rozděleno 28 miliard korun, ale v současnosti byla vyplacena pouze suma 18 miliard korun, čímž v sektoru vznikl deficit 10 miliard korun. „Stát tak místo toho, aby pomáhal řešit současné ekonomické problémy zemědělců způsobené nedostatkem finančních prostředků, je naopak prohlubuje,“ konstatuje předseda ZS ČR Martin Pýcha.

Problémy s vyplácením dotační podpory způsobilo zpoždění vydání implementační legislativy, dále zrušení výplat záloh, nově zavedené administrativní systémy a přehnané revize kontrolních procesů. Státní zemědělský intervenční fond navíc nekomunikoval tyto změny transparentně, pouze zveřejnil harmonogram jednotné žádosti pro rok 2023 a informoval o nevyplácení záloh na platby, tak jako v minulých letech.

Žádáme pana ministra Marka Výborného, aby zjednodušil systém podávání žádostí pro zemědělce, přehodnotil kontrolní procesy a harmonogram vyplácení pro příští rok, včetně zavedení zálohových plateb v podzimním období v souhrnu minimálně za 15 mld. Kč.

Zároveň před zemědělci stojí další zpřísňování některých podmínek, jako například erozní opatření, které však budou mít významný dopad i na další zemědělské aktivity, jako jsou osevní postupy, změna struktury plodinové skladby, nové investice do půdoochranných technologií atd.

„Vítáme odklad spuštění nových protierozních opatření pro hospodaření na orné půdě. Kdyby stát na svém původním návrhu trval, bylo by to pro zemědělce, ale i pro kontrolní organizace zcela nereálné je splnit,“ upozornil Pýcha.

Čeští zemědělci bojují o přežití! Řada z nich čelí náročným podmínkám způsobeným nedávnými zásahy do agrárního sektoru a narušením vztahů mezi dodavateli a odběrateli v důsledku konfliktu na Ukrajině, což je vede k nutnosti brát půjčky na zajištění běžného provozu. Podle našeho šetření skončilo 29 % zemědělců loňský rok se ztrátou a jejich ekonomická situace se nadále zhoršuje. Některým zemědělcům ale banky tyto půjčky již poskytnout ani nechtějí, protože je začínají vnímat jako rizikové klienty.