Ministerstvo financí na svém webu vyvěsilo informace k auditům:

"Pandemie COVID-19 v důsledcích ovlivní mnohé společnosti. Ovlivní jejich činnost, finanční situaci, ekonomickou schopnost i budoucí vývoj. V účetnictví, které v peněžním vyjádření zaznamenává informace o hospodářských jevech společnosti, se dopady pandemie COVID-19 u mnohých společností bezpochyby projevily nebo projeví. Vykazování finančních i nefinančních informací, které z účetnictví vychází, nabývají ve světle aktuální situace na významu. Neméně významným je za daných okolností i bezvadný audit finančních i nefinančních informací.

V souvislosti s pandemií COVID-19 se Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB), European Banking Authority (EBA) a European Securities and Markets Authority (ESMA) rozhodly vydat prohlášení vztahující se k oblasti povinného auditu, účetnictví a finančního výkaznictví společností zasažených touto pandemií.

Za oblast auditu jsou Výborem evropských orgánů pro dohled nad auditem (CEAOB) zdůrazněny čtyři oblasti, kterým by auditoři při ověřování účetní závěrky měli věnovat maximální pozornost:

  • Získání dostatečných a vhodných důkazních informací
  • Going concern (předpoklad trvání podniku)
  • Následné události (události po rozvahovém dni)
  • Podávání zpráv a komunikace auditora s vedením společnosti

V nastalé situaci je nutné zdůraznit, že auditor je vždy povinen získat dostatečné a vhodné důkazní informace k tomu, aby mohl vydat zprávu auditora, Současné okolnosti mohou k provedení kvalitních auditů vyžadovat využití alternativních technických nástrojů a v celkovém úhrnu větší časovou kapacitu, což může mít vliv jak na kvalitu a kvantitu poskytnutých informací, tak na lhůty pro vydání auditorských zpráv. V důsledku toho může být nutné, aby auditoři odložili vydání své zprávy o auditu a tam, kde toto řešení není možné nebo není pravděpodobné a v případě, že auditor nebude moci za současných podmínek získat dostatečné a vhodné důkazní informace, adekvátním způsobem upravili svoji zprávu auditora.

I přesto, že pandemie COVID-19 nebude mít u významné části účetních jednotek dopad na účetní toky za rok 2019, auditor je v rámci auditorských postupů povinen mimo jiné ověřit, zda účetní závěrka obsahuje odpovídající informace k následným událostem, a tedy zda má (a jaký) současná situace s pandemií COVID-19 dopad na následné činnosti účetní jednotky, a tedy i na to, zda je auditovaná účetní jednotka schopna pokračovat ve svých činnostech, či zda jsou její činnosti zásadním způsobem ohroženy. Auditoři by proto měli zvážit dopad jejich hodnocení zprávy managementu o schopnosti nepřetržitého trvání účetní jednotky na zprávu auditora a zesílit komunikaci s osobami pověřenými vedením účetní jednotky. Dále by měli věnovat náležitou pozornost posouzení, zda je popis finanční situace účetní jednotky, hlavních rizik a nejistot, kterým účetní jednotka čelí, a jejího pravděpodobného budoucího vývoje v souladu s poznatky a vědomostmi, které získali během své auditní činnosti.

V této souvislosti je nezbytné poukázat rovněž na povinnosti auditora stanovené v § 21 odst. 3 a 6 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů a článkem 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES, které auditorovi ukládají povinnost informovovat příslušné orgány, jejímž dohledovým pravomocem podléhá daná účetní jednotka, mimo jiné o skutečnostech, které mají zásadní negativní vliv na její hospodaření, mohou ohrozit její nepřetržité trvání, a nebo mohou vést k vyjádření výroku s výhradami, zápornému výroku nebo odmítnutí vyjádření výroku.

Ministerstvo financí rovněž doporučuje výborům pro audit v účetních jednotkách, v nichž je zřízen, věnovat zvýšenou pozornost při sledování procesu sestavování účetní závěrky a povinného auditu s důrazem na oblasti uvedené v prohlášeních evropských dohledových orgánů CEAOB a ESMA. Rovněž výborům pro audit doporučuje posílit komunikaci se statutárním auditorem."

Autor a zdroj:

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/externi-audit/ostatni-informace-a-dokumenty/sdeleni-mf-k-prohlaseni-vyboru-evropskyc-38084