Termín konání: 25. června 2019

Místo konání: aula Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Drnovská 507, Praha 6

 

Cílem konference bylo:

 1. prezentovat účastníkům vybrané výsledky již ukončeného mezinárodního projektu Zdravé minoritní obilniny (Healthy Minor Cereals);
 2. ukázat, jak může fungovat efektivní spolupráce mezi universitami, výzkumnými ústavy a malými a středními podniky v rámci výzkumného projektu a jaké přínosy z této spolu-práce mají jednotliví aktéři;
 3. prezentovat nejnovější vědecké poznatky ve výzkumu minoritních obilnin – žita, ovsa, pšenice špaldy, jednozrnky a dvouzrnky;
 4. prezentovat souvislosti mezi zdravou krajinou, zdravou půdou a zdravou výživou
 5. na příkladu z Velké Británie prezentovat úspěšný model rozvoje rodinné farmy zaměře-né na pěstování a zpracování mioritních obilnin a jejich marketingu, kde kvalita produk-ce je stavěna nad kvantitu a důraz je kladen na rozvoj ekologického, etického a lokální-ho podnikání.

 

Konference byla zaměřena na seznámení účastníků s nejnovějšími výsledky výzkumu pěti dru-hů minoritních obilnin – žita, ovsa, špaldy, jednozrnky a dvouzrnky. Probraná témata zahrnova-la historii a rozšíření pěstování minoritních obilnin, jejich genetickou variabilitu, výsledky hod-nocení rezistence minoritních obilnin k houbovým chorobám, vliv agrotechniky na výnosy Pre-zentovány byly výsledky genetické diverzity odrůd ovsa, rozdíly v rezistenci a citlivosti u stu-dovaných odrůd špaldy a ovsa v pokusech ve VÚRV, výsledky nutriční hodnoty 600 genotypů minoritních obilovin (obsahy mikroživin a biologicky-aktiviních látek a jejich význam pro lidk-sou výživu a ochranu proti civilizačním chorobám) a tyto výsledky porovnány s nutriční kvali-tou moderních odrůd pšenice seté.

 

Konference využila čtyři formy předávání informací a zkušeností:

 1. přednášky a diskusi s přednášejícícmi
 2. moderovanou panelovou diskusi - ta byla zaměřena na téma spolupráce soukromých fi-rem (malých a středních podniků) s výzkumem a jaké jsou přínosy této spolupráce (ty byly dokumentovány i přednáškách). Diskuse se dále soustředila na otázku, jak dosáhnout většího zastoupení minoritních obilovin mezi pěstovanými plodinami a jak vzbudit zájem zpracovatelů a spotřebitelů.
 3. praktickou ukázku minoritních obilnin a jejich planých příbuzných na poli
 4. ochutnávku pokrmů z minoritních obilovin

 

Dotazy účastníků:

 1. Jakou roli hraje metoda zpracování zrna obilovin a jaký vliv má na konečnou nutriční hodnotu finálního produktu?
 2. Výsledky z Velké Británie ukázaly, že slepičí vejce od slepic, které konzumovaly otruby špaldy, měly vyšší obsah selenu. Máte s tímto nějakou zkušenost?
 3. Z jakého období se datují první zmínky spontánního křížení mezi jednozrnkou a planou trávou (Aegilops speltoides)?
 4. Jakým způsobem se letos na jaře vyrovnal Aegilops s nedostatečnou nitrifikací dusíku v půdě?
 5. Triticum polonicum – jakým způsobem by se dalo pěstovat, zda se u nás vyskytuje?
 6. Jaké druhy rzí se hodnotí v kolekci Triticae (Aegilops) ve VÚRV?

 

Závěr: Konference proběhla dle pánovaného harmonogramu – přednášky, panelová diskuse, exkurze. Na závěr byl zájemcům promítnut dokumentární film Healthy Minor Cereals – v české verzi, který byl natočen v rámci zmíněného projektu. Velice kladně byla hodnocena účast za-hraničních lektorů a panelová diskuze, kde mezi panelisty byli přizváni zástupci firem – z ČR – firma Selgen (šlechtitelská stanice) a PRO-BIO (obchodní společnost s produkty BIO) a z Velké Británie – Gilchesters Organics (rodinná farma zaměřená na pěstování a zpracování minoritních obilnin). Propagaci minoritních obilnin posloužilo občerstvení koncipované jako ochutnávka pokrmů z minoritních obilovin.

 

Fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii zde.