Dle ČSÚ se od roku 2000 u nás zvýšilo zastoupení ekologicky hospodařících farem. „Jejich počet stoupl sedminásobně a výměra ekologicky obhospodařované půdy se zvýšila třiapůlkrát. Nejčastějšími ekologicky pěstovanými kulturami jsou trvalé travní porosty následované ovocnými sady a léčivými a kořeninovými rostlinami,“ uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. V podílu ekologicky hospodařících subjektů zaujímáme v EU druhé místo, hned po Rakousku. Co se týče podílu ekologicky obhospodařované zemědělské půdy, patří nám čtvrtá pozice v EU.

Detailní výsledky Strukturálního šetření v zemědělství 2016 jsou v nové publikaci ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/strukturalni-setreni-v-zemedelstvi-2016.