žadatel: Zemědělské družstvo Bašnice

spolupracující subjekt: ČZU v Praze (doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.; Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D.; Ing. Martin Ptáček, Ph.D.; Ing. Matúš Gašparík)
doba řešení: od května 2017 do června 2018.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu byla aplikace inovativních postupů ve výrobě kvalitnějších krmiv – siláže s vyšší stravitelností a výživovou hodnotou ke zlepšení fyziologie trávení, metabolismu chovaného skotu a také celkového zdravotního stavu zvířat. Dalšími praktickými předpokládanými přínosy s ekonomickým potenciálem bylo zlepšení výsledků reprodukce, mléčné užitkovosti (vyšší nádoj a mléčné složky) a denních přírůstků ve výkrmu holštýnského skotu. Současně bylo aplikací inovací ve výrobě objemných krmiv plánováno dosažení vyšší efektivity pracovních činností a snížení nákladů na krmný den u dojnic a býků ve výkrmu.

 

Původní stav:

Výživa dojnic a býků holštýnského skotu byla zajištěna prostřednictvím směsné krmné dávky. Pro jednotlivé skupiny dojnic a býky ve výkrmu bylo sestavováno několik krmných dávek, které odpovídali aktuální mléčné produkci, fázi reprodukčního cyklu a růstové intenzitě v průběhu jednotlivých fází výkrmu. Nicméně komponenty krmné dávky, především objemná konzervovaná krmiva (siláž, senáž), nedosahovaly příliš vysoké kvality z hlediska nutričního složení. Nižší kvalita objemných krmiv byla způsobena využíváním zastaralé techniky výroby siláže, která vedla k vysokým ztrátám již v průběhu její výroby. Z toho důvodu, i přes stabilní příjem krmiva (resp. vysoké dávky objemných konzervovaných krmiv) dojnicemi a vykrmovanými býky, nemohlo být dosaženo maximální efektivity mléčné produkce a růstové schopnosti. Méně kvalitní krmivo bylo navíc jedním z důvodu neuspokojivých výsledků reprodukce, resp. především zhoršeného zabřezávání, a také negativně působilo na zdraví dojnic ve stádě. Neoptimalizovaná krmná dávka navíc zvyšovala náklady na výkrm býků.

 

Návrh řešení:

Jednoznačným doporučením pro zlepšení kvality objemných konzervovaných krmiv bylo pořízení moderní technologie pro sklizeň a přípravu řezanky kukuřice. Doporučenou technologií pro přípravu kvalitní kukuřičné siláže byla technologie na principu „SHREDLAGE“. Tato technologie umožňuje regulaci délky řezanky a lepší rozrušování silážované plodiny. V důsledku toho dochází k pozitivnímu ovlivnění procesu silážování. Takto připravená objemná krmiva poté měla pozitivně ovlivňovat produkci mléka, reprodukci dojnic a růst býků v hodnoceném chovu. Na základě definovaných parametrů bylo realizováno výběrové řízení.

 

Nový stav:

Pořízením nové sklízecí řezačky vybavené technologií „SHREDLAGE“ došlo k výraznému zefektivnění procesu výroby siláže. Lepší dusatelnost a rozrušení povrchu silážované plodiny se pozitivně promítla do kvality výsledného produktu. Následně mohlo dojít k optimalizaci krmných dávek. Vše se projevilo i ve zvýšení množství nadojeného mléka. Z hlediska potřeby živin byl pozitivně ovlivněn i výkrm býků. Uvedená inovace ve výrobě objemných krmiv snížila náklady na produkci a má do budoucna v tomto chovu potenciál také ve zlepšení zdravotního stavu dojnic. Uvedený příklad inovace může být případným řešením i pro další chovy, které mají v současné době problémy s produkcí kvalitních objemných krmiv.

 

Všechny fotografie z inovace naleznete v sekci Fotogalerie zde.