žadatel: Farma Hájek

spolupracující subjekt: ČZU v Praze (doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.; Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D.; Ing. Martin Ptáček, Ph.D.; Ing. Matúš Gašparík; Ing. Tomáš Novotný)

doba řešení: od července 2016 do srpna 2017.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu byla aplikace inovativního přístupu k chovu dojnic na vybrané malé rodinné ekologické farmě (50 dojnic holštýnského skotu a 26 jalovic různého věku). Princip inovace vychází z využití nových technologií, které zahrnují výstavbu nové stáje vyhovující z hlediska kapacitního i z hlediska welfare dojnic. V nové stáji byly nainstalovány moderní automatické prvky, jako robotizované dojení a automatické řízení stájového mikroklima. Dílčím cílem bylo pak ověřit vhodnost nového inovativního přístupu a kombinace technologií v provozních podmínkách ekologického chovu dojnic. Vedlejším cílem bylo zlepšit podmínky odchovu telat a jalovic prostřednictvím uvolnění současně používané produkční stáje.

 

Původní stav:

Původní stáj disponovala nedostačujícími parametry ustájení dojnic a to jak s ohledem na boxová lože, tak i s ohledem na šířku krmiště. Ustájení se v rámci analýzy původního stavu vyznačovalo malou kubaturou, nízkými stropy a špatnou světlostí. Také dojírna v původním uspořádání byla již dosluhující a její fungování vyžadovalo zvýšené pracovní úsilí. Z důvodu nedostatku kapacity ustájení museli být jalovice ustájeny v nedostatečných chovných podmínkách a ve větších skupinách, než by bylo vhodné z hlediska welfare.

 

Návrh řešení:

Z důvodu již nevyhovujících podmínek pro chov dojnic v ekologickém zemědělství bylo navrženo vybudování nové stáje s částečně automatizovaným provozem. Původní stáj svojí dispozicí lépe vyhovuje fyziologickým požadavkům na odchov jalovic, a zároveň jim poskytuje vyšší komfort z hlediska pohody zvířat.

 

Nový stav:

Byla vybudována nová stáj s výrazně většími boxovými loži, a širšími hnojnými resp. krmnými chodbami. Velikost krmiště byla optimalizovaná pro krmnou techniku na farmě s možností naskladnění většího množství krmiva. Nově byl také vybudován karanténní box pro nemocná zvířata. V rámci automatizace byl v nové stáji nainstalován moderní dojící robot spolu s jeho programovým vybavením, s cílem zefektivnění managementu stáda. Vhodné mikroklimatické podmínky jsou zabezpečeny pomocí automaticky ovládaných bočních svinovacích plachet, které prostřednictví čidel monitorují a reagují na venkovní klimatické podmínky. Moderním prvkem pro zajištění hygieny v ustájení je instalování automatického systému vyhrnovacích radlic na kejdu. Tyto automatické prvky přispěly k minimalizaci potřeby lidské práce a tím snížili náklady na provoz. Navíc v rámci úspory nákladů a zajištění vyšší soběstačnosti je pro provozní využití využívána dešťová voda.

Inovační řešení využité v tomto projektu může sloužit jako vzor a inspirace pro ostatní malé ekologické chovy, které chtějí pozdvihnout svůj chov na vyšší chovatelskou úroveň a zlepšit konkurenceschopnost. 

 

Všechny fotografie z inovace naleznete v sekci Fotogalerie zde.